serwis prowadzioi

08.11.2017

VAT w rolnictwie

Obowiązek podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych bez zmian

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 26 października 2017 r. została wydana odpowiedź na interpelację poselską nr 15865 w sprawie regulacji dotyczącej podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obecnie brak jest możliwości wprowadzenia uproszczeń w zakresie obowiązku podpisywania faktur VAT RR przez rolników. Jednakże zapowiedziało, że rozważane są inne propozycje uproszczeń przy rozliczeniach z tymi podmiotami.

Składając interpelację, posłowie zwrócili uwagę na techniczne problemy związane z koniecznością podpisywania przez rolników ryczałtowych faktur VAT RR wystawianych przez nabywców produktów rolnych. Federacje producentów żywności zgłaszają bowiem, że powyższy obowiązek powoduje wiele trudności zwłaszcza wśród podmiotów, które współpracują ze znaczną liczbą rolników ryczałtowych. Z racji ilości faktur przesyłanych pocztą, trudno jest precyzyjnie monitorować, które faktury zostały prawidłowo podpisane i odesłane przez rolników, dlatego często praktykują alternatywną dystrybucję faktur poprzez osobiste ich doręczenie przez służby terenowe, co jednak jeszcze bardziej podnosi koszty obsługi faktur. Z tego powodu posłowie zapytali, czy w omawianych zakresie planowane są zmiany legislacyjne, które mogłyby uprościć fakturowanie z rolnikami ryczałtowymi.

Odpowiadając na interpelację poselską, Ministerstwo wyjaśniło, że złożenie podpisu na fakturze VAT RR przez rolnika jest aprobatą dla poprawności zawartych w niej zapisów, co do danych m.in. określających przedmiot transakcji od strony rzeczowej, wartościowej i jakościowej oraz równocześnie potwierdzeniem zawartego w fakturze oświadczenia, że jest on rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług. Spełnienie wymogów formalnych dotyczących faktur VAT RR oznacza nie tylko samo potwierdzenie otrzymania przez rolnika tego dokumentu, ale również ma znaczenie dowodowe – potwierdza rzeczywisty charakter przeprowadzonej transakcji, w tym co do poprawności zastosowanej procedury – składając oświadczenie rolnik potwierdza również swój status rolnika ryczałtowego na dzień dokonania transakcji.

W świetle powyższego, mając na uwadze szczególną procedurę przewidzianą dla rolnika ryczałtowego i specyficzny charakter faktur VAT RR obecnie brak jest możliwości wprowadzenia uproszczeń we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie wskazano, że Ministerstwo analizuje możliwość wprowadzenia innych uproszczeń, w tym likwidację:

  • obowiązku umieszczenia na fakturze VAT RR numeru dowodu osobistego rolnika (lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), a w konsekwencji również daty wydania tego dokumentu i nazwy organu, który wydał ten dokument,
  • warunku zapłacenia rolnikowi ryczałtowemu należności za nabywane towary lub usługi w ciągu 14 dni na jego rachunek bankowy.

Uproszczenia w zakresie rozliczeń z rolnikami ryczałtowymi są jak najbardziej pożądane. Zwłaszcza, że niektóre z warunków przewidzianych w ustawie stanowią wyłącznie wymogiem o charakterze biurokratycznym, generujące dodatkowe koszty działalności gospodarczej.  W wyjaśnieniach dotyczących podpisywania faktur Ministerstwo pominęło fakt, że oświadczenie rolnika o zwolnieniu z VAT może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, co jest często stosowane w praktyce. Wówczas nie ma konieczności zamieszczania każdorazowo na fakturze VAT RR takiego oświadczenia.

Sposobem, który może ułatwić rozwiązanie omawianego problemu związanego z koniecznością zamieszczenia podpisu rolnika na fakturze VAT RR wystawionej przez nabywcę produktów rolnych może być udzielenie przez rolnika upoważnienia pracownikowi wystawcy faktury VAT RR (zob. Podpisywanie faktur przez rolnika ryczałtowego).

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

VAT w rolnictwie12.09.2019

Uproszczenia w wystawianiu faktur VAT RR

VAT w rolnictwie22.06.2016

Odliczenie z faktur VAT-RR także przy potrąceniu nabytych wierzytelności

wszystkie wpisy
"

Podatki ciągle się zmieniają.
Dlatego trzymamy rękę na pulsie i dbamy, by nasi Klienci byli o krok przed fiskusem.

"

Dowiedz się więcej:

Bezpieczeństwo podatkowe