serwis prowadzioi

22.06.2016

VAT w rolnictwie

Odliczenie z faktur VAT-RR także przy potrąceniu nabytych wierzytelności

autor: Katarzyna Jasińska , Dominik Goślicki

Odliczenie z faktury VAT-RR jest możliwe także, gdy zapłata za nabywane produkty rolne następuje przez potrącenie z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec rolnika ryczałtowego a pozyskanymi od osób trzecich.

Powyższe stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.02.2016 r. sygn. I FSK 1721/14. Sprawa dotyczyła spółki, która kupiła produkty rolne od rolnika ryczałtowego i w jego imieniu wystawiła fakturę VAT-RR. Ponadto spółka ta – w drodze umowy przelewu wierzytelności (o której mowa w art. 509 Kodeksu cywilnego) – nabyła od podmiotu trzeciego wierzytelność, której dłużnikiem był wspomniany rolnik ryczałtowy. Spółka wpłaciła na rachunek bankowy rolnika kwotę należną za produkty rolne, wynikającą z faktury VAT-RR, pomniejszoną o kwotę nabytej wierzytelności, gdyż w pozostałej części nastąpiło potrącenie.

Spór z organem podatkowym sprowadzał się do tego, czy uregulowana w ten sposób należność daje Spółce prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.

Fiskus odmówił Spółce takiego prawa. Wskazał, że przepisy ustawy o VAT akceptują potrącenia jako formę zapłaty należności w rozliczeniach z rolnikami ryczałtowymi, tylko i wyłącznie z tytułu towarów i usług dostarczonych rolnikowi (a więc wierzytelności własnych nabywcy produktów rolnych), z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi oraz potrącenia wynikające z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych). Zdaniem organu, powyższe nie wystąpiło w analizowanej sprawie.

Zarówno sąd I instancji - WSA w Poznaniu, jak i NSA nie zgodziły się z powyższym stanowiskiem organu i przyznały rację Spółce. Podkreślono, że reprezentowane przez organ zbyt formalistyczne podejście do sposobu płatności prowadzi do naruszenia zasady neutralności i proporcjonalności VAT. Najważniejsze jest, że wzajemne należności pomiędzy rolnikiem a podatnikiem zostały rozliczone.

Dodatkowo NSA zwrócił uwagę, że przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w spornych przepisach, należy rozumieć również potrącenia wierzytelności nabyte przez nabywcę produktów rolnych od osoby trzeciej, o ile nie prowadzi to do nadużycia prawa. Jak podniesiono w przedstawianym orzeczeniu, częstokroć tego rodzaju kompensaty są w interesie nie tylko nabywców, lecz też rolników.

Omawiany wyrok wpisuje się w korzystną linię orzeczniczą dotyczącą rozliczeń z rolnikami ryczałtowymi. NSA odwołując się do podstawowych zasad konstrukcji podatku VAT wskazuje, że warunki tworzone w ramach procedury zwrotu powinny być tak ukonstytuowane i rozumiane, aby nie godziły w zasadę neutralności oraz spełniały wymogi zasady proporcjonalności.

Dominik Goślicki

Dominik Goślicki

radca prawny, starszy konsultant

Masz pytanie?

Dominik Goślicki

radca prawny, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

VAT w rolnictwie12.09.2019

Uproszczenia w wystawianiu faktur VAT RR

VAT w rolnictwie08.11.2017

Obowiązek podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych bez zmian

wszystkie wpisy
"

Podatki ciągle się zmieniają.
Dlatego trzymamy rękę na pulsie i dbamy, by nasi Klienci byli o krok przed fiskusem.

"

Dowiedz się więcej:

Bezpieczeństwo podatkowe