serwis prowadzi

17.07.2020

Zamówienia publiczne

Oświadczenie o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami

autor: Konrad Różowicz

Przepisy nowego P.z.p. nakładają na wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia, obowiązek złożenia oświadczenia z którego będzie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wspomniane oświadczenie, podobnie jak zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału, będzie składane wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Obowiązek złożenia przez konsorcjantów oświadczenia w trybie art. 117 ust. 4 nowego P.z.p., charakteryzuje się odrębnością względem obowiązku złożenia, na żądanie zamawiającego, kopii umowy konsorcjalnej. Drugi z wskazanych w poprzednim zdaniu obowiązków, znany aktualnemu P.z.p., został podtrzymany i tak jak dotychczas aktualizuje się dopiero na etapie następującym po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 59 nowego P.z.p.).

Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 nowego P.z.p. składane jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przedmiotem oświadczenia jest wskazanie, którzy z konsorcjantów będą realizować poszczególne elementy zamówienia.

Obowiązek złożenia oświadczenia z art. 117 ust. 4 nowego P.z.p. skorelowany jest z przepisami art. 117 ust. 2 i 3 nowego P.z.p. Wyłącznie, jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w którymś z tych przepisów, konsorcjanci obowiązani są do złożenia oświadczenia.

Zgodnie z art. 117 ust. 2 nowego P.z.p.:

„Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, (…), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.”

Z kolei art. 117 ust. 3 nowego P.z.p. przewiduje, że:

„W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

Zważając na powyższe, oświadczenie z art. 117 ust. 4 P.z.p. będzie składane wyłącznie w sytuacji w której konsorcjanci powołują się na potencjał wyłącznie jednego lub kilku z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe stanowi gwarancję, że zamówienie będzie w sposób rzeczywisty realizował ten z konsorcjantów, który posiada wymagane przez zamawiającego zasoby. Przyjęty instrument ma chronić przed zawiązywaniem pozornych konsorcjów, których byt w sposób rzeczywisty wieńczy się na etapie udzielania zamówienia, a które następnie realizowane jest przez wykonawców niespełniających kryteriów kwalifikacji. Przyjęte w nowym P.z.p. rozwiązanie, jest zbliżone do wynikającego z wprowadzonych do aktualnie obowiązującego P.z.p. przepisów dotyczących polegania na potencjale podmiotu trzeciego. Zgodnie z wprowadzonym w 2016 r., art. 22a ust. 4 „w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”. Cel wskazanego przepisu jest zbieżny z celem ustanowienia art. 117 ust. 4 nowego P.z.p.

Niezłożenie oświadczenia

Niedołączenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 4 P.z.p. nie stanowi uchybienia, które będzie pociągać za sobą automatyczne wyeliminowanie wykonawców z postępowania. Niezłożenie oświadczenia podlega procedurze sanacyjnej o której mowa w art. 128 ust. 1 nowego P.z.p., będącej odpowiednikiem procedury wynikającej aktualnie z art. 26 ust. 3 P.z.p.

Rozbieżność oświadczenia z umową konsorcjalną

Pomiędzy oświadczeniem o którym mowa w art. 117 ust. 4 nowego P.z.p. a umową konsorcjalną powinna zachodzić zgodność. W szczególności umowa konsorcjalna nie powinna przewidywać takiego rozkładu obowiązków, który będzie kolidował z uznaniem, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będzie realizował konsorcjant dysponujący odpowiednim potencjałem, zweryfikowanym pozytywnie przez zamawiającego. Zważając na okoliczność, że art. 110 ust. 1 nowego P.z.p. utrzymuje regułę aktualnie wyrażoną w art. 24 ust. 12 P.z.p., zgodnie z którą zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania, a nadto w ramach przesłanek wykluczenia podtrzymano podstawę do wyeliminowania wykonawcy, który wprowadził zamawiającego w błąd, rozbieżność pomiędzy oświadczeniem a umową konsorcjum, może w ostateczności skutkować nawet utratą zamówienia. Należy jednak wskazać, że w przeciwieństwie do aktualnego P.z.p. wprowadzenie zamawiającego w błąd, nie będzie przesłanką obligatoryjną wykluczenia, lecz przesłanką fakultatywną tj. znajdującą zastosowanie wyłącznie, jeżeli zamawiający przewidzi jej zastosowanie w postępowaniu. Ponadto wykluczenie wykonawcy, powinno stanowić środek ostateczny, np. wobec nieprzedłożenia kopii umowy konsorcjalnej prawidłowo regulującej rozkład obowiązków wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Odmienna praktyka kolidowałaby co najmniej z zasadą proporcjonalności.

Konrad Różowicz

Konrad Różowicz

prawnik, konsultant

Masz pytanie?

Konrad Różowicz

prawnik, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Zamówienia publiczne05.06.2020

Zwrot gadżetów przekazanych w toku przetargu

Zamówienia publiczne08.11.2019

Wadium w nowym P.z.p.

wszystkie wpisy
"

Żeby wygrać przetarg trzeba się zmierzyć nie tylko z ofertami innych wykonawców, ale także sprostać wymogom formalnym samego postępowania.

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne