serwis prowadzioi

17.04.2019

Zamówienia publiczne

Wykaz instalacji do zagospodarowania odpadów jako tajemnica przedsiębiorstwa

autor: Konrad Różowicz

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w związku z treścią art. 6d ust. 4 pkt 5 u.c.p.g., zobowiązani są do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności RIPOK, do których przekazywane będą odebrane przez nich odpady. Obligatoryjność zawarcia w ofercie ww. kategorii informacji nie wyłącza możliwości ograniczenia ich jawności, dla konkurentów oraz innych osób trzecich. Wykonawcy na podstawie art. 8 ust. 3 P.z.p. w zw. z art. 11 ust. 2 u.z.n.k. mogą w terminie składania ofert zastrzec, że sporządzony przez nich wykaz instalacji nie może być udostępniony oraz dodatkowo wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Możliwość skutecznego objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa wykazu instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych potwierdziła m.in. KIO w wydanych ostatnio orzeczeniach. Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2019 r., KIO 2668/18, Izba „nie nakazała odtajnienia zastrzeżonych dokumentów, w szczególności wykazu instalacji przeznaczonych do poszczególnych frakcji. Uznając, że ma ta informacja (a ściślej to konkretne zestawienie) wartość ekonomiczną, gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej i podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Nadto, stwierdzając, że wbrew stanowisku Odwołującego, informacje jako takie z jego wynikające nie są ogólnodostępne, a przynajmniej ich zestawienie - w taki sposób jak miało to miejsce. Nadto, Izba wzięła pod uwagę, w tym kontekście, że ich upublicznienie na rynku mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycje rynkową Przystępującego. Jednocześnie, należy zauważyć, że wbrew tezom Odwołującego, uzyskane w ten sposób informacje, konkurencji mogliby wykorzystać w innych postępowaniach w okolicznych gminach. Zaś, zestawienie ma charakter niewątpliwie autorski i bazuje na sytuacji Przystępującego i umowach zawartych z odbiorcami poszczególnych frakcji oraz jego wewnętrznych uwarunkowaniach.”

Zbieżne stanowisko oraz argumentację KIO wyraziła w wyroku z dnia 10 stycznia 2019 r., KIO 2604/18, przyjmując, że „o ile poszczególne elementy całego katalogu informacji przedstawionych przez wykonawcę są powszechnie dostępne, to jednak ułożenie tego w pewne zestawienie jest znane wyłącznie jemu, a zestaw ten został zorganizowany w sposób funkcjonalny, który pozwala na czerpanie z tego tytułu odpowiednich korzyści. Przystępujący podkreślił iż wykaz ten, również przez niego opracowany, jest przez niego wykorzystywany przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Opracowany zestaw informacji nie jest powszechnie znany, a dostęp do takiego zestawienia mają jedynie upoważnione osoby. Takie zestawienie, zgodnie z twierdzeniami, ma charakter poufny wobec kontrahentów przystępującego”.

Możliwość objęcia przez wykonawcę wykazu instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych do których będzie przekazywał odebrane z danego terenu odpady ma istotne znaczenie, w szczególności w obecnej sytuacji na rynku gospodarki odpadami. Wykonawcy zamierzający ograniczyć jawność swojej oferty powinni pamiętać o konieczności dochowania w tym zakresie wymogów przewidzianych w art. 8 ust. 3 P.z.p., a więc nie tylko zastrzec tajemnicę, ale również wykazać zamawiającemu, że konkretnym informacją przysługuje walor tajemnicy przedsiębiorstwa.

Konrad Różowicz

Konrad Różowicz

prawnik, partner

Masz pytanie?

Konrad Różowicz

prawnik, partner

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Zamówienia publiczne23.02.2022

Brak obowiązku określenia końcowego terminu naliczania kar umownych oraz ich kwoty maksymalnej – uzasadnienie uchwały III CZP 16/21

Zamówienia publiczne17.12.2021

Brak obowiązku określenia końcowego terminu naliczania kar umownych oraz ich kwoty maksymalnej

wszystkie wpisy
"

Nasze wsparcie prawne dedykujemy każdemu podmiotowi zaangażowanemu w ubieganie się i realizację zamówień publicznych - od lidera konsorcjum do podwykonawcy.

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne