serwis prowadzi

26.03.2021

Zamówienia publiczne

Zmiany w badaniu rażąco niskiej ceny

autor: Konrad Różowicz

Nowe P.z.p. wprowadza kolejne zmiany w regulacjach dotyczących badania rażąco niskiej ceny. Modyfikacji uległ m.in. katalog ofert, których ceny będą uwzględniane przy obliczaniu średniej arytmetycznej, stanowiącej punkt odniesienia, dla wszczęcia procedury wyjaśnień w zakresie RNC.

Nieuwzględnianie ofert odrzuconych

Powyższe zestawienie ukazuje, że wraz z wejściem w życie nowego P.z.p., przy obliczaniu średniej arytmetycznej, zamawiający nie uwzględnia cen zaproponowanych w ofertach, podlegających odrzuceniu ze względu na:

  1. złożenie po terminie składania ofert,
  2. niezgodność treści z warunkami zamówienia,
  3. błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

Propozycje cenowe zawarte w pozostałych ofertach, w tym obarczonych wadami skutkującymi odrzuceniem na podstawie przesłanek innych niż wyżej wymienione, będą nadal uwzględniane przy obliczaniu średniej arytmetycznej.

Katalog ofert, których ceny powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu średniej arytmetycznej, a także tych, które spod tego obowiązku są wyłączone, wydaje się obarczony pewną dozą przypadkowości. Nie uchylono m.in. konieczności uwzględnienia propozycji transakcyjnych sformułowanych w ofertach złożonych w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji (np. proponujących rażąco wysoką cenę); niezgodnych z ustawą czy złożonych przez wykonawców niezaproszonych do składania ofert (oferty takie wykazują cechy zbieżne z ofertami złożonymi po terminie składania ofert).

Jednocześnie wyłącznie dwie przesłanki odrzucenia ofert, w sposób realny zmieniają dotychczasowy sposób weryfikacji zaktualizowania się symptomu podejrzeń w zakresie rażąco niskiej ceny. Pierwsza z wyżej wymienionych tj. odrzucenie oferty złożonej po terminie nie ma realnego wpływu na tę procedurę, skoro dotychczas takich ofert w ogóle nie uwzględniało się w toku badania i oceny ofert (polegały one zwrotowi).

Warto jednak mieć na uwadze, że w nowym stanie prawnym ustalenie średniej arytmetycznej, powinno nastąpić po zweryfikowaniu przez zamawiającego, czy treść złożonych ofert jest zgodna z warunkami zamówienia oraz czy nie zawierają one błędu w obliczeniu ceny lub kosztu.  Powyższe ma również znaczenie dla wykonawców, którzy w oparciu o same informacje z otwarcia ofert, nie powinni przesądzać, że skorzystanie przez zamawiającego z procedury wyjaśniającej, było konieczne lub nieuzasadnione. Do przesądzenia powyższego niezbędne będzie również uwzględnienie tego jaki los spotkał lub spotkać powinien oferty konkurentów.

Konrad Różowicz

Konrad Różowicz

prawnik, konsultant

Masz pytanie?

Konrad Różowicz

prawnik, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Zamówienia publiczne05.06.2020

Zwrot gadżetów przekazanych w toku przetargu

Zamówienia publiczne08.11.2019

Wadium w nowym P.z.p.

wszystkie wpisy
"

Żeby wygrać przetarg trzeba się zmierzyć nie tylko z ofertami innych wykonawców, ale także sprostać wymogom formalnym samego postępowania.

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne