serwis prowadzi

03.07.2020

Zamówienia publiczne

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest często wykorzystywanym przez zamawiających publicznych instrumentem. Szczególnie popularny jest w przypadku zamówień na usługi realizowane w perspektywie średnio- lub długookresowej oraz zamówieniach na roboty budowlane. Regulacje dotyczące zwrotu zabezpieczenia doznają modyfikacji na gruncie nowego P.z.p.

Obowiązek zwrotu zabezpieczenia

Zamawiający, zgodnie z art. 151 ust. 1 P.z.p. zobowiązany jest do zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Wskazana reguła została podtrzymana w art. 453 ust. 1 nowego P.z.p. Zmiany normatywne ujawniają się w zakresie w jakim zamawiający może część zabezpieczenia, konkretyzując 30% jego wysokości, zwrócić w terminie późniejszym.

art. 151 ust. 2 P.z.p.

art. 453 ust. 2 nowego P.z.p.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia

Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia

 

Wraz z wejściem, 1 stycznia 2021 r., nowego P.z.p. zamawiający będzie uprawniony, nie tylko do zachowania części zabezpieczenia na okres rękojmi za wady ale również na okres gwarancji. Powyższe może mieć szczególnie doniosłe znaczenie w przypadku zamówień, które zostały udzielone w ramach postępowań, w których kryteria  oceny ofert premiuje się okres gwarancji. Wskazane kryterium, jest jednym z popularniejszych. Jak wskazuje UZP w Raporcie dotyczącym kryteriów oceny ofert z 2017 r., gwarancja plasuje się na drugiej pozycji najczęściej stosowanych pozacenowych mierników korzyści kontraktowo-transakcyjnych (23%). Powyższe daje asumpt wykonawcom, do oferowania możliwie najdłuższych okresów gwarancyjnych. Praktyka ukazuje, że bywają to nawet okresy kilkudziesięcioletnie. Od momentu w którym nowe regulacje P.z.p. znajdą zastosowanie, należy pamiętać, że długi okres gwarancji będzie mógł wiązać się z zamrożeniem części zabezpieczenia również na czas dłuższy niż aktualnie. Powyższe ma swój wymiar finansowy, również w sytuacji w której zabezpieczenie wnoszone jest w tzw. formie dokumentowej. Zgodnie z art. 453 ust. 3 nowego P.z.p., kwota zabezpieczenia pozostawiona  na okres rękojmi lub gwarancji zwracana jest nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.

Zwrot częściowy

Przepisy nowego P.z.p., w sposób wyraźny przewidują, że zamawiający może ustanowić tzw. zabezpieczenie zwijane, tj. zwracane częściowo wraz z wykonaniem części zamówienia. Wskazana rozwiązanie będzie możliwe do zastosowania, jeżeli zostanie przewidziane w dokumentach zamówienia. Analogiczną regułę wyraża aktualnie art. 15vb ust. 7 tzw. ustawy o COVID-19, który obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

Mechanizm tzw. zwijanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostaje w zgodności z zasadą proporcjonalności i jest korzystny dla wykonawcy. Ogranicza on jednak zamawiającemu możliwość efektywnego i szybkiego zaspokojenia roszczeń, w szczególności zapłaty naliczonych kar umownych, z zabezpieczenia należytego wykonania. Ze względu na okoliczność, iż ustanowienie ww. mechanizmu jest uprawnieniem zamawiającego, nie należy spodziewać się, że będzie ono powszechnie stosowane.

Konrad Różowicz

Konrad Różowicz

prawnik, konsultant

Masz pytanie?

Konrad Różowicz

prawnik, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Zamówienia publiczne05.06.2020

Zwrot gadżetów przekazanych w toku przetargu

Zamówienia publiczne08.11.2019

Wadium w nowym P.z.p.

wszystkie wpisy
"

Żeby wygrać przetarg trzeba się zmierzyć nie tylko z ofertami innych wykonawców, ale także sprostać wymogom formalnym samego postępowania.

"

Dowiedz się więcej:

Zamówienia publiczne