Ziemski Biznes

14.02.2018UCHWAŁA NR XLVI/469/17 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 30 listopada 2017 r.

KATEGORIA:

UCHWAŁA NR XLVI/469/17
 
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE
 
z dnia 30 listopada 2017 r.
 
w sprawie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
 
Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
 
§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały składającej się z:
a) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury;
b) zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;
c) zasad i warunków sytuowania ogrodzeń;
 
Rozdział I.
PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
 
a) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć mur pełny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia
prześwitów widocznych w kierunku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi mniej niż 20% na każdy
metr bieżący ogrodzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to murów oporowych;
b) ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć wyznaczone miejsca dopuszczone do użytkowania
dla celów gastronomicznych;
c) totemie, pylonie – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale połączone z gruntem zbiorcze urządzenie
reklamowe, na którym istnieje możliwość zamieszczenia więcej niż jednej reklamy lub szyldu;
d) imprezach miejskich – należy przez to rozumieć imprezy masowe oraz inne przedsięwzięcia, realizowane
w przestrzeni publicznej, w szczególności: uroczystości państwowe lub religijne, imprezy sportowe lub
kulturalne, imprezy kierowane do określonej grupy odbiorców, np. wystawy, kiermasze, aukcje o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub charytatywnym, inne;
 
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach
odrębnych.
 
3. Nazwy własne (m. in. ulic, placów i obiektów) należy rozumieć odpowiednio jako nazwy istniejące
w dniu przyjęcia projektu Uchwały.
 
Rozdział II.
ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
 
§ 4. Ustala się następujące zasady i warunki odnoszące się do sytuowania obiektów małej
architektury:
 
1) zakaz:
 
a) lokalizowania nowych obiektów małej architektury wyższych niż 3,5 m;
b) sytuowania obiektów małej architektury o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło,
z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących dźwięk, emitujących
światło o zmieniającym się natężeniu: błyskowe lub pulsujące itp.
 
2) dopuszczenie:
 
a) użycia lin, sznurów, stali i jej imitacji oraz tworzyw sztucznych jako elementów wyposażenia placów
zabaw;
b) użycia do lakierownia elementów wyposażenia placów zabaw koloru żółtego, czerwonego, niebieskiego,
zielonego;
c) lokalizowania ulicznych zdrojów wody pitnej o maksymalnej wysokości 1,2 m oraz maksymalnej
szerokości 0,5 m.
 
3) nakaz:
a) sytuowania elementów małej architektury z drewna, stali, odlewów żeliwnych, granitu szarego, marmuru
szarego, szkła przezroczystego i jego imitacji;
b) dostosowania formy obiektów małej architektury do istniejącego krajobrazu;
c) zachowania i bieżącej konserwacji obiektów małej architektury.
 
Rozdział III.
ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ
REKLAMOWYCH
 
§ 5. 1. W celu określenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz określenia gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, teren Miasta i Gminy Wyszków podzielono na 2 strefy krajobrazowe:
 
1) I strefa krajobrazowa – granice administracyjne miasta Wyszkowa z wyłączeniem granic II strefy krajobrazowej, granice administracyjne obrębów geodezyjnych Gminy Wyszków.
 
2) II strefa krajobrazowa – granice „dzielnicy przemysłowej” wyznaczone zgodnie z granicami:
 
a) obszar A:
 
- od zachodu: zachodnia granica działki 1120/1, północna granica działki 1120/12, północna granica działki 1120/3, południowo – zachodnia granica działki 1122, południowo-zachodnia granica działki 1150/2, południowo-zachodnia i północno-zachodnia granica działki 1153/11, północno-zachodnia granica działki nr 1153/42,
 
- od północnego-wschodu: północno-wschodnia granica działki 1153/42, północno-wschodnia granica działki 1153/44, północno-wschodnia granica działki 1153/27, północno-wschodnia granica działki 1153/29, południowo-zachodnia granica działki 1153/15, północno-wschodnia granica działki 1150/1, wschodnia granica działki 1151, północno-wschodnia granica działki 1155, północno-wschodnia granica działki 1206,
 
- od południowego-wschodu: linia przedłużająca północno-wschodnią granicę działki 1206 do południowo-wschodniej granicy działki 2648, południowo-wschodnia granica działki 2648, południowo-wschodnia granica działki 1331, południowo-wschodnia granica działki 1330/1, południowo-wschodnia granica działki 1329/1, południowo-wschodnia granica działki 1328/5, południowo-wschodnia granica działki 1327/1, południowo-wschodnia granica działki 1326/1, południowo-wschodnia granica działki 1325/2, południowo-wschodnia granica działki 1324/2, południowo-wschodnia granica działki 1323/4, południowo-wschodnia granica działki 1322/2, południowo-wschodnia granica działki 1321/2, wschodnia granica działki 1319, linia przedłużająca wschodnią granicę działki 1319 do zachodniej granicy działki 1353, zachodnia i południowa granica działki 1353, zachodnia i południowa granica działki 1352, północno-wschodnia granica działki 1356/7,
 
- od południowego-zachodu: północno-wschodnia granica działki 1400/12, zachodnia i północna granica działki 1400/3, północno-wschodnia granica działki 1400/12, północno-wschodnia granica działki 1400/11, północno-wschodnia granica działki 1400/10, północno-wschodnia granica działki 1400/12, wszystkie działki położone w Wyszkowie.
 
b) obszar B:
- od wschodu: wschodnia granica działek ew. nr: 1, 169, 222, 223, 225, 226, 514 i 559, będąca jednocześnie wschodnią granicą obrębu Rybno,
 
- od południa: linia prosta wyznaczona w odległości 400 m na południe od południowej granicy działki ew. nr 225 na odcinku od wschodniej granicy działki ew. nr 559 do zachodniej granicy działki ew. nr 317,
 
- od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 317 oraz jej przedłużenie do północnej granicy działki ew. nr 225, po północnej granicy działki ew. nr 225 do zachodniej granicy działki ew. nr 117/2, wzdłuż tej granicy do południowej granicy działki ew. nr 111, południową granicą działki ew. nr 111 do zachodniej granicy działki ew. nr 111, zachodnią granicą działek ew. nr 111, 110, 109 i 108 obr.17, wschodnią granicą działki ew. nr 147 obr.24 do punktu przecięcia przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 300 obrębu Olszanka, na działce ew. nr 128 obr.24,
 
- od północy: przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 300 obr.14 do punktu przecięcia ze wschodnią granicą działki ew. nr 147 obr.24 na działce ew. nr 128 obr.24, północna granica działki ew. nr 300 obr.14 do miejsca przecięcia z przedłużeniem wschodniej granicy działki ew. nr 1 obrębie geodezyjnym Rybno.
 
c) obszar C:
 
południowa granica działki nr 4472 oraz linia stanowiąca przedłużenie południowej granicy działki nr 4472 w kierunku wschodnim po działce nr 4460, północno-zachodnie granice działek nr: 4472, 4471, 4470/1, 4469, 4468/1, 4467/1, 4466/1, 4463/1, 4463/2, 4462, 4461, 4460 oraz północno-wschodnia granica działki nr 4460.
 
2. W rozumieniu zapisów niniejszej uchwały nie stanowią reklamy informacje umieszczane na drzwiach,
oknach lub witrynach zawierających wyłącznie informacje na temat:
 
1) możliwości dokonywania płatności kartami płatniczymi oraz korzystania z innych kart, w szczególności:
rabatowych, lojalnościowych, wydawanych w ramach paragonów partnerskich, pozbawione nazwy oraz
graficznych oznaczeń podmiotów świadczących usługę, jak również dotyczące zwrotu podatku VAT,
o powierzchni nie większej niż 310,8 cm2 odpowiadającej powierzchni formatu A5 ( 14,8 cm x 21 cm);
 
2) godzin otwarcia lokalu, o powierzchni nie większej ni 1247,4 cm2 odpowiadającej powierzchni formatu A3
(42,0 cm x 29,7 cm);
 
3) ochrony/monitoringu obiektów, pozbawionych nazw oraz graficznych oznaczeń podmiotów świadczących
usługę.
 
3. Zapisy zawarte w uchwale nie znajdują zastosowania względem tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, dla których zasady sporządzenia zostały określone w przepisach odrębnych. W szczególności
zapisy uchwały nie znajdują zastosowania względem tablic informacyjno-promocyjnych, dotyczących
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, sporządzanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 6. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania wolnostojących tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych w I strefie krajobrazowej:
 
1) zakaz:
 
a) sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
b) sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w bramach, w otworach
okiennych oraz wejściach do budynków i lokali w sposób przesłaniający otwarte do wewnątrz skrzydła
okien, drzwi, bram i krat oraz utrudniający swobodne poruszanie się,
c) sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w skrajni pionowej dróg;
 
2) dopuszczenie: sytuowania tymczasowych wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
instalowanych na czas trwania imprez miejskich oraz nie dłużej niż na 30 dni przed ich rozpoczęciem.
 
§ 7. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
na obiektach budowlanych, zlokalizowanych w I strefie krajobrazowej:
 
1) zakaz:
 
a) sytuowania tablic reklamowych;
b) sytuowania na elewacji budynku urządzeń reklamowych nie związanych z działalnością prowadzoną
w obiekcie;
c) sytuowania urządzeń reklamowych wystających poza obrys budynku;
d) sytuowania urządzeń reklamowych w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale
architektoniczne budynku (takie jak: gzyms, parapet, balustrada okiennica itp.), w sposób zakłócający
proporcje pomiędzy ścianami a przeszkleniami, a także w sposób zasłaniający okna i drzwi od
wewnętrznej strony przeszklenia;
e) sytuowania urządzeń reklamowych powyżej linii parteru budynku lub gzymsu rozdzielającego parter od
pierwszego piętra;
f) sytuowania urządzeń reklamowych na ogrodzeniach, balkonach i balustradach, tymczasowych obiektach
budowlanych, obiektach małej architektury, elementach stanowiących wyposażenie ogródków
gastronomicznych, balustradach, murach, konstrukcjach oporowych oraz urządzeniach infrastruktury
technicznej i drogowej;
g) sytuowania urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych i trakcyjnych;
h) sytuowania urządzeń reklamowych o jaskrawej kolorystyce, odbijającej światło z wykorzystaniem
projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu
(błyskowym lub pulsujące), w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.
i) sytuowania urządzeń reklamowych charakteryzujących się barwą światła o temperaturze barwowej innej
niż zakres 3000 K – 3500K;
j) sytuowania urządzeń reklamowych emitujących lub odbijających światło o luminacji powierzchni
większej niż:
- 5000 cd/m2 w ciągu dnia;
- 400 cd/m2 w ciągu nocy;
 
2) dopuszczenie:
 
a) sytuowania urządzeń reklamowych w witrynie prowadzonej działalności, nie znajdującej się na elewacji,
na której znajduje się główne wejście do budynku, w którym prowadzona jest działalność;
b) sytuowania urządzeń reklamowych danej działalności płasko, w witrynie prowadzonej działalności, od
zewnętrznej lub wewnętrznej strony przeszklenia o maksymalnej powierzchni 1 m2, stanowiącej
nie więcej niż 20% powierzchni witryny:
c) rozmieszczenie urządzeń reklamowych w odległości pomiędzy reklamami wynosiła co najmniej 20 m
w każdą stronę;
d) rozmieszczanie urządzeń reklamowych tak, by ich zewnętrzne krawędzie były oddalone od krawędzi
tabliczek adresowych o co najmniej 0,5m;
e) sytuowania urządzeń reklamowych w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej na następujących
zasadach:
- sytuowanie nie więcej niż jednego urządzenia reklamowego o dwustronnej ekspozycji;
- wielkość urządzenia reklamowego nie może przekraczać 1,8 m wysokości i 1,2 m szerokości;
- całkowita ekspozycja reklamy nie może przekraczać 2,16 m2;
f) sytuowania na obiektach małej architektury informacji o ich fundatorze spełniającą następującą zasadę:
nie więcej niż jedna tablica informacyjna wykonana z metalu w kolorze złotym z grawerem w kolorze
czarnym, której powierzchnia nie może przekraczać 310,8 cm2, co odpowiada powierzchni formatu A5
(14,8 cm x 21,0 cm);
g) sytuowania urządzeń reklamowych na elementach stanowiących wyposażenie ogródków
gastronomicznych, informujących o sponsorze lub właścicielu, na następujących zasadach:
- sytuowanie nie więcej niż jednej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na elemencie
stanowiącym wyposażenie ogródków gastronomicznych i maksymalnie dwóch tablic reklamowych
lub urządzeń reklamowych na lambrekinach otaczających czaszę parasola;
- wielkość tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego nie może przekraczać powierzchni 310,8
cm2 odpowiadającej powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21 cm);
 
3) nakaz:
 
a) sytuowania urządzeń reklamowych w linii parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od
pierwszego piętra płasko na elewacji budynku, na której znajduje się główne zewnętrzne wejście do
lokalu, w którym jest prowadzona działalność, a powierzchnia nośnika nie może przekraczać 1 m2;
b) sytuowania urządzeń reklamowych w linii parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od
pierwszego piętra płasko na elewacji budynku, na której znajduje się główne zewnętrzne wejście do
budynku lub wjazd do podwórka, w którym jest prowadzona działalność, na następujących zasadach:
- umieszczania w formie modułowej na elewacji budynku z zachowaniem równych proporcji
powierzchni reklamowych dla każdego z podmiotów,
- umieszczania w obszarze jednego poziomego pasa wyłącznie w jednym rzędzie tworzącym spójny
estetyczny ciąg, na wysokości nie mniejszej niż 2 m nad poziomem terenu,
- umieszczania w obszarze maksymalnie dwóch pionowych pasów, flankujących z jednego boku lub
z obu stron główne wejście do budynku lub wjazd do podwórka,
- o jednakowej wysokości i szerokości oraz o jednakowej powierzchni nie przekraczającej 1 m2 dla
wszystkich urządzeń reklamowych umieszczonych na elewacji obiektu, w obszarze jednego
poziomego lub dwóch pionowych pasów;
c) sytuowania urządzeń reklamowych wykonanych z użyciem jednakowych materiałów i kolorystyki dla
wszystkich urządzeń reklamowych w obrębie jednego budynku z uwzględnieniem znaku graficznego,
loga oraz nazwy firmy jakiej urządzenie reklamowe dotyczy;
d) sytuowania urządzeń reklamowych z zastosowaniem typografii o kolorystyce jednakowej dla wszystkich
urządzeń reklamowych w obrębie jednego budynku z uwzględnieniem znaku graficznego, loga oraz
nazwy firmy jakiej urządzenie reklamowe dotyczy.
 
§ 8. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania szyldów zlokalizowanych w I strefie
krajobrazowej:
 
1) zakaz:
 
a) sytuowania więcej niż jednego szyldu na elewacji budynku, w którym ta działalność jest prowadzona;
b) sytuowania szyldu w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne
budynku (takie jak: gzyms, parapet, balustrada okiennica itp.), w sposób zakłócający proporcje pomiędzy
ścianami a przeszkleniami;
c) sytuowania szyldu powyżej linii parteru budynku lub gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego
piętra;
d) sytuowania szyldów na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziom terenu;
e) sytuowania szyldów płaszczyznowych o szerokości większej niż 15 cm liczonej od elewacji do końca
szyldu;
f) sytuowania szyldów o powierzchni przekraczającej:
- 1 m2 dla szyldów płaszczyznowych w tym umieszczanych na przeszkleniach okien i drzwi,
- 1 m2 dla szyldów na wysięgnikach, rozumianych jako łączna powierzchnia dwustronnej ekspozycji
nośnika;
g) sytuowania szyldów o jaskrawej kolorystyce, odbijającej światło z wykorzystaniem projekcji świetlnych
i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowym lub pulsujące),
w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.
h) sytuowania szyldów charakteryzujących się barwą światła o temperaturze barwowej innej niż zakres
3000 K – 3500K;
i) sytuowania szyldów emitujących lub odbijających światło o luminacji powierzchni większej niż:
- 5000 cd/m2 w ciągu dnia;
- 400 cd/m2 w ciągu nocy;
 
2) nakaz:
 
a) sytuowania szyldów w obrębie parteru budynku, w którym ta działalność jest prowadzona, na elewacji,
na której znajduje się główne wejście do lokalu, w którym prowadzona jest działalność;
b) sytuowania szyldów płaszczyznowych płasko na elewacji budynku lub witrynie lokalu od zewnętrznej
lub wewnętrznej strony jej przeszklenia (o maksymalnej powierzchni 1 m2 powierzchni witryny);
c) sytuowania szyldów prostopadłych (na wysięgnikach), o maksymalnych wymiarach nie większych niż:
- 80 cm długości mierzonej od elewacji budynku do krańca wysięgnika z szyldem,
- 60 cm wysokości,
- 15 cm szerokości.
 
§ 9. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania wolnostojących tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych w II strefie krajobrazowej:
 
1) zakaz:
a) sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w bramach, w otworach
okiennych oraz wejściach do budynków i lokali w sposób przesłaniający otwarte skrzydła okien, drzwi,
bram i krat oraz utrudniający swobodne poruszanie się;
b) sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w skrajni pionowej dróg;
c) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w odległości od krawędzi jezdni mniejszej niż:
- 5 m dla dróg wewnętrznych;
- 20 m od dróg klasy dojazdowej i lokalnej;
- 50 m od dróg klasy zbiorczej;
- 100 m od dróg klasy głównej i ekspresowej;
d) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych z zachowaniem odległości pomiędzy nimi
nie mniejszej niż:
- 100 m wzdłuż dróg wewnętrznych, dróg klasy: dojazdowej i lokalnej, z uwzględnieniem reklam
sytuowanych w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej;
- 200 m wzdłuż dróg klasy zbiorczej;
- 500 m wzdłuż dróg ekspresowych i głównych;
e) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni nośnika reklamowego innego
niż:
- do 6 m2 wzdłuż dróg wewnętrznych, dróg klasy: dojazdowej i lokalnej;
- od 8m2 do 10 m2 wzdłuż dróg klasy zbiorczej;
- od 16 m2 do 18 m2 wzdłuż dróg klasy głównej i ekspresowych;
f) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o wysokości przekraczającej 10 m;
g) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niepołączonych trwale z gruntem;
h) sytuowania tablic reklamowych w formie banerów;
i) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w promieniu 50 m od zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz od zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków;
j) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w odległości do 50 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni skrzyżowań;
k) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w tym o dwustronnej ekspozycji)
o płaszczyźnie ekspozycji reklamy równoległej do drogi lub umieszczonej pod kątem od 0o do 45o
zawartym między drogami a płaszczyzną ekspozycji reklamy;
l) sytuowania reklamy i urządzeń reklamowych o płaszczyźnie ekspozycji reklamy równoległej lub
sytuowanej pod kątem od 0o do 45o do elewacji ogrodzenia w strefie 3 m od elementu ogrodzenia;
m) sytuowania tablicy reklamowej i urządzenia reklamowego o jaskrawej kolorystyce, odbijających
światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło
o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące) w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD,
itp.;
n) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych imitujących formy znaków drogowych;
o) sytuowania reklam pneumatycznych, za wyjątkiem dopuszczeń, o których mowa w pkt. 2;
 
2) dopuszczenie:
 
a) sytuowania urządzeń reklamowych w witrynie prowadzonej działalności, nie znajdującej się na elewacji,
na której znajduje się główne wejście do budynku, w którym prowadzona jest działalność;
b) sytuowania urządzeń reklamowych o dwustronnej ekspozycji;
c) sytuowania urządzenia reklamowego o powierzchni płaszczyzny reklamowej do 18 m2 i wysokości do
9 m o powierzchni płaszczyzny reklamowej do 4m2 i wysokości do 3 m na każde skończone 0,5 ha
terenu obsługi usług;
d) sytuowania zamiennie dla urządzenia reklamowego o powierzchni płaszczyzny reklamowej do 18 m2
o powierzchni płaszczyzny reklamowej do 4 m2 każde;
e) sytuowania reklam (o maksymalnej powierzchni 2,16 m2 każda) na wiatach dla wózków sklepowych;
f) sytuowania urządzeń reklamowych w formie chorągwi o maksymalnej wysokości do 14 m.
g) sytuowania urządzeń reklamowych w formie totemów (pylonów) na następujących zasadach:
- maksymalna wysokość: 3,00 m;
- maksymalna szerokość: 1,50 m;
- maksymalna grubość: 0,50 m;
h) sytuowania na obiektach małej architektury informacji o ich fundatorze spełniających następujące
zasady: nie więcej niż jedna tablica informacyjna wykonana z metalu w kolorze srebrnym z grawerem
w kolorze czarnym, której powierzchnia nie może przekraczać 310,8 cm2, co odpowiada powierzchni
formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm);
i) sytuowania tablicy reklamowej i urządzenia reklamowego na elementach stanowiących wyposażenie
ogródków gastronomicznych, informujących o sponsorze lub właścicielu na następujących zasadach:
- sytuowania nie więcej niż jednej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na elemencie
stanowiącym wyposażenie ogródków gastronomicznych i maksymalnie dwóch tablic reklamowych
lub urządzeń reklamowych na lambrekinach otaczających czaszę parasola;
- wielkość tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego nie może przekraczać powierzchni 310,8
cm2 odpowiadającej powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21 cm);
 
3) nakaz:
 
a) sytuowania dolnej krawędzi tablicy reklamowej i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji
powyżej 8,5 m2 na wysokości minimum 3 m od poziomu terenu;
b) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wyłącznie w formie wspólnych urządzeń
reklamowych w szczególności totemów (pylonów) dla podmiotów gospodarczych, dla których obszar
działalności stanowi ich część wspólną;
c) sytuowania informacji o właścicielu nośnika lub jego operatorze w formie nie przekraczającej
powierzchni 310,8 cm2, odpowiadającej powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm).
 
§ 10. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych na obiektach budowlanych, zlokalizowanych w II strefie krajobrazowej:
 
1) zakaz:
 
a) lokalizacji tablic reklamowych w formie banerów;
b) sytuowania na elewacjach budynków tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, nie związanych
z działalnością prowadzoną w obiekcie;
c) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wystających poza obrys budynków;
d) sytuowania w obrębie parteru tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż
3 m2;
e) sytuowania urządzeń reklamowych w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale
architektoniczne budynku (takie jak: gzyms, parapet, balustrada okiennica itp.), w sposób zakłócający
proporcje pomiędzy ścianami a przeszkleniami, a także w sposób zasłaniający okna i drzwi od
wewnętrznej strony przeszklenia;
f) sytuowania urządzeń reklamowych na ogrodzeniach, balkonach i balustradach tymczasowych obiektach
budowlanych, obiektach małej architektury, elementach stanowiących wyposażenie ogródków
gastronomicznych, balustradach, murach, konstrukcjach oporowych oraz urządzeniach infrastruktury
technicznej i drogowej;
g) sytuowania urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych i trakcyjnych;
h) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na obiektach objętych ochroną zabytków
nieruchomości wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz na zabytkowych nieruchomościach
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;
i) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powyżej linii parteru lub gzymsu
rozdzielającego parter od pierwszego piętra na budynkach niższych niż 18m;
j) sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na dachach budynków niższych niż 18 m;
k) sytuowania urządzeń reklamowych o jaskrawej kolorystyce, odbijającej światło z wykorzystaniem
projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu
(błyskowym lub pulsujące), w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.;
l) sytuowania urządzeń reklamowych charakteryzujących się barwą światła o temperaturze barwowej innej
niż zakres 3000 K – 3500K;
m) sytuowania urządzeń reklamowych emitujących lub odbijających światło o luminacji powierzchni
większej niż:
- 5000 cd/m2 w ciągu dnia;
- 400 cd/m2 w ciągu nocy;
 
2) dopuszczenie:
 
a) sytuowania jednej nazwy własnej obiektu lub nazwy wiodącego podmiotu prowadzącego działalność na
terenie nieruchomości w formie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego umiejscowionego na
dachu budynku o wysokości powyżej 18m, lub na elewacji w sposób wysunięty powyżej górnej
krawędzi elewacji budynku, nie więcej jednak niż jedna tablica reklamowa lub jedno urządzenie
reklamowe na każde 150m długości elewacji;
b) sytuowania tablicy reklamowej i urządzenia reklamowego danej działalności umieszczonych płasko
w witrynie prowadzonej działalności od zewnętrznej lub wewnętrznej strony przeszklenia
o maksymalnej powierzchni nie przekraczającej 40 % powierzchni witryny. Nośniki winny być
dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru witryny;
c) sytuowania tymczasowych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych instalowanych na czas
trwania imprez miejskich oraz nie dłużej niż na 30 dni przed ich rozpoczęciem;
d) rozmieszczenie urządzeń reklamowych w odległości pomiędzy reklamami wynosiła co najmniej 20 m
w każdą stronę;
e) rozmieszczanie urządzeń reklamowych tak, by ich zewnętrzne krawędzie były oddalone od krawędzi
tabliczek adresowych o co najmniej 0,5m;
f) sytuowania urządzeń reklamowych w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej na następujących
zasadach:
- sytuowanie nie więcej niż dwóch urządzeń reklamowych o dwustronnej ekspozycji;
- wielkość urządzenia reklamowego nie może przekraczać 1,8 m wysokości i 1,2 m szerokości;
- całkowita ekspozycja reklamy nie może przekraczać 3 m2;
g) sytuowania na obiektach małej architektury informacji o ich fundatorze spełniającą następującą zasadę:
nie więcej niż jedna tablica informacyjna wykonana z metalu w kolorze złotym z grawerem w kolorze
czarnym, której powierzchnia nie może przekraczać 310,8 cm2, co odpowiada powierzchni formatu A5
(14,8 cm x 21,0 cm);
 
3) nakaz:
 
a) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych płasko na elewacji budynku;
b) dla budynków wyższych niż 18m, sytuowanie urządzeń reklamowych na elewacji budynku
reklamujących wyłącznie podmioty prowadzące w nim działalność gospodarczą na następujących
zasadach:
- poziomo w jednym rzędzie tworzącym spójny estetycznie ciąg, w obszarze wyznaczonym pomiędzy
ostatnią kondygnacją a górną krawędzią elewacji budynku, w pasie o maksymalnej wysokości 3 m,
z możliwością częściowego wysunięcia urządzenia reklamowego powyżej górnej krawędzi elewacji
na wysokość nie większą niż1,5m,
- pionowo w jednej kolumnie tworzącej spójny estetycznie ciąg wyznaczony w obszarze od górnej
krawędzi elewacji budynku, z zasadą dodawania kolejnych urządzeń reklamowych w kierunku od
góry do dolnej linii elewacji,
- odległości miedzy kolumnami nie mogą być mniejsze niż 150 m,
- wymiary pojedynczego urządzenia reklamowego w kolumnach lub rzędach mogą wynosić
maksymalnie 3 m wysokości i 6 m szerokości,
- rozmiar urządzeń reklamowych sytuowanych w kolumnach lub rzędach musi być jednakowy na całej
elewacji budynku,
- powierzchnia reklamy określonego podmiotu nie może stanowić wielokrotności pojedynczego
urządzenia reklamowego,
- stałe odległości dystansujące urządzenie reklamowe nie mogą być mniejsze niż 1 m;
c) sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w tym szyldów) na elewacji budynku
w obrębie parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego pietra w pionowych
i pozimowych rzędach, których łączna powierzchnia nie może przekraczać 40% powierzchni tej
elewacji, do której zalicza się powierzchnie drzwi, bram oraz okien i witryn.
 
§ 11. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania szyldów zlokalizowanych w II strefie
krajobrazowej:
 
1) zakaz:
 
a) sytuowania więcej niż dwóch szyldów na elewacji budynku, w którym ta działalność jest prowadzona
i na terenie prowadzonej działalności;
b) sytuowania szyldu w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne
budynku (takie jak: gzyms, parapet, balustrada okiennica itp.), w sposób zakłócający proporcje pomiędzy
ścianami a przeszkleniami;
c) sytuowania szyldu powyżej linii parteru budynku lub gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego
pietra;
d) sytuowania szyldów na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziom terenu;
e) sytuowania szyldów płaszczyznowych o szerokości większej niż 15 cm liczonej od elewacji do końca
szyldu;
f) sytuowania szyldów o powierzchni przekraczającej:
- 1 m2 dla szyldów płaszczyznowych w tym umieszczanych na przeszkleniach okien i drzwi;
- 1 m2 dla szyldów na wysięgnikach, rozumianych jako łączna powierzchnia dwustronnej ekspozycji
nośnika;
g) sytuowania szyldów o jaskrawej kolorystyce, odbijającej światło z wykorzystaniem projekcji świetlnych
i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowym lub pulsujące),
w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.
h) sytuowania szyldów charakteryzujących się barwą światła o temperaturze barwowej innej niż zakres
3000 K – 3500K;
i) sytuowania szyldów emitujących lub odbijających światło o luminacji powierzchni większej niż:
- 5000 cd/m2 w ciągu dnia;
- 400 cd/m2 w ciągu nocy;
 
2) dopuszczenie sytuowania szyldów na ogrodzeniach nieruchomości, na których działalność jest
prowadzona lub w innym miejscu na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek, w którym
prowadzona jest działalność, na zasadach określonych w pkt 3 (nakaz);
 
3) nakaz:
 
a) w przypadku lokalizacji szyldu na budynku:
- sytuowania szyldów w obrębie parteru budynku, w którym ta działalność jest prowadzona, na
elewacji, na której znajduje się główne wejście do prowadzonej działalności;
- sytuowania szyldów płaszczyznowych płasko na elewacji budynku lub witrynie lokalu od zewnętrznej
lub wewnętrznej strony jej przeszklenia (maksymalnie 20% powierzchni witryny). Nośniki winny być
dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku;
- sytuowania szyldów prostopadłych (na wysięgnikach), o maksymalnych wymiarach nie większych
niż:
- 80 cm długości mierzonej od elewacji budynku do krańca wysięgnika z szyldem,
- 60 cm wysokości,
- 15 cm szerokości,
b) w przypadku lokalizacji szyldu na ogrodzeniu sytuowania wyłączenie szyldów płaszczyznowych;
c) w przypadku lokalizacji szyldów na terenie prowadzonej działalności wyłącznie w formie pylonu
(totemu), dla podmiotów gospodarczych, na następujących zasadach:
- maksymalna wysokość: 3,00 m;
- maksymalna szerokość: 1,40 m;
- maksymalna grubość: 0,40 m.
d) wykonywania szyldów z użyciem typografii o kolorystyce jednakowej dla wszystkich szyldów w obrębie
jednego budynku, totemu (pylonu) lub elewacji ogrodzenia.
 
Rozdział IV.
ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OGRODZEŃ
 
§ 12. Ustala się następujące zasady i warunki odnoszące się do sytuowania ogrodzeń:
 
1) zakaz:
 
a) sytuowania ogrodzeń wyższych niż 1,8 m w obrębie I strefy krajobrazowej;
b) sytuowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych przęseł;
c) stosowania elementów refleksyjnych, odblaskowych i o jaskrawej barwie;
 
2) dopuszczenie:
 
a) budowy, remontu, przebudowy i rozbiórki ogrodzenia;
b) sytuowania ogrodzeń o szczególnej formie i wymiarach, związanych funkcjonalnie z obiektami
sportowymi, przy których są usytuowane, w szczególności w formie tzw. piłkołapów i piłkochwytów
zlokalizowanych bezpośrednio przy boiskach i kortach tenisowych;
c) sytuowania ogrodzeń tymczasowych na czas trwania budowy;
 
3) nakaz:
 
a) stosowania ogrodzeń w odcieniach czerni, szarości, zieloni, lub w naturalnych kolorach materiałów
tradycyjnych, takich jak cegła, kamień, klinkier, drewno, metal;
b) zapewnienia prześwitów o wysokości minimum 12 cm od poziomu terenu i szerokości minimum 20 cm,
w liczbie nie mniejszej niż jeden na każde 20 m.b. ogrodzenia w celu umożliwienia migracji zwierząt,
z wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw.
 
Rozdział V.
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 13. 1. Na terenie gminy Wyszków występują:
- obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001,
- obszar Natura 2000 Dolina Liwca PLB 140002,
- obszar Natura 2000 Puszcza Biała PLB 140007,
- obszar Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH 140011,
- obszar Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH 140032,
- obszar Natura 2000 Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie PLH 140014,
- pomniki przyrody oraz formy ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.
 
2. Na terenie ww. form ochrony przyrody w zakresie realizacji sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń należy również stosować przepisy odrębne.
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.
 
 
§ 15. 1. Zawarte w uchwale zasady i warunki znajdują zastosowanie do obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń istniejących, sytuowanych, budowanych, remontowanych
lub przebudowywanych od dnia wejścia w życie uchwały.
2. Dla istniejących w dniu wejścia w życie uchwały, obiektów małej architektury, termin dostosowania do
zasad i warunków ich sytuowania określonych w uchwale, wskazuje się na dzień 1 stycznia 2019 roku.
 
3. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe istniejące w dniu wejścia w życie uchwały, należy
dostosować do zawartych w uchwale zasad i warunków, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
uchwały.
 
4. Dla istniejących w dniu wejścia w życie uchwały ogrodzeń, termin dostosowania do zasad i warunków
ich sytuowania określonych w uchwale, wskazuje się na dzień 1 stycznia 2020 roku.
 
5. Nie wymagają dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale obiekty małej architektury
oraz ogrodzenia wpisane do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków.
 
6. Obowiązek określony w ust. 4 nie dotyczy tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych
wymienionych:
 
1) w kartach ewidencji zabytków (stanowiących część zbioru kart ewidencyjnych zabytków prowadzonych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
2) w kartach adresowych zabytków nieruchomych w gminnej ewidencji zabytków, które stanowią część
składową zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
 
Przewodnicząca Rady
 
Elżbieta Piórkowska

 
Autor:Tekst pochodzi z portalu Ziemski Biznes