Ziemski Biznes

11.08.2020Usługi o niskiej wartości dodanej a ceny transferowe

KATEGORIA: Dokumentacja cen transferowych

W przypadku usług o niskiej wartości dodanej, przy spełnieniu ściśle określonych warunków, można skorzystać z pewnego rodzaju uproszczeń przy wypełnianiu obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Transakcje usług o niskiej wartości dodanej – zgodnie z wytycznymi OECD – zostały objęte regulacjami typu „safe harbour” („bezpiecznej przystani”), które polegają na:

1) odstąpieniu przez organy podatkowe od szacowania dochodu (straty),

2) braku obowiązku uwzględnienia w dokumentacji podatkowej analizy cen transferowych (analizy porównawczej albo analizy zgodności).

Na mocy aktualnie obowiązujących przepisów jako usługi o niskiej wartości dodanej są traktowane świadczenia, które spełniają następujące warunki:

a)  zostały wymienione w katalogu usług ujętych w załączniku odpowiednio do ustawy o CIT lub ustawy o PIT;

b)  mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy;

c)  nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych;

d) wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych;

e) nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem odsprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu powiązanego (refakturowanie).

Katalog przykładowych usług o niskiej wartości dodanej wskazuje na następujące kategorie:

Dodatkowo analizowane usługi powinny spełniać łącznie następujące warunki:

a)  narzut na kosztach tych usług został ustalony przy wykorzystaniu metody koszt plus lub marży transakcyjnej netto i wynosi nie więcej niż 5% kosztów w przypadku nabycia usług lub nie mniej niż 5% kosztów w przypadku świadczenia usług;

b)  usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;

c)  usługobiorca posiada kalkulację obejmującą następujące informacje:

-  rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji,

-  sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług.

 

Podsumowanie powyższych informacji znajduje się w poniższej tabeli:

 Autor:

Katarzyna LewandowskaTekst pochodzi z portalu Ziemski Biznes