Ziemski Biznes

17.05.2023Zmiany w dokumentacji pracowniczej

KATEGORIA: Prawo pracy

Z ostatnimi zmianami w kodeksie pracy (które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r.) związane są również zmiany w treści rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zmienione przepisy rozporządzenia weszły w życie dzisiaj, tj. 17 maja 2023 r.

Zmiany rozporządzenia wynikają wprost z ostatnich zmian kodeksu pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem §3 pkt 2 ppkt x), y) z) rozporządzenia, w części B akt osobowych (oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika), poza dotychczas wskazanymi dokumentami, należy przechowywać również:

1)     wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika,

2)     wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika,

3)     dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy.

Ponadto zmieniony został §  6 ww. rozporządzenia dotyczący prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W dokumentacji pracodawcy będą przechowywali również wnioski pracownika dotyczące:

1)     ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej;

2)     ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego.

Jednocześnie warto dodać, że dnia 23 maja 2023 r. wejdą w życie zmiany rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Zmiany te również wynikają ze zmian kodeksu pracy.

Poza dotychczasowymi informacjami wynikającymi z przepisów ww. rozporządzenia, w świadectwie pracy trzeba będzie zamieszczać informacje dotyczące:

1)     zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej wykorzystywanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

2)     urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

3)     liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Poza tym trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy one wejdą w życie i jaki przyjmą ostateczny kształt. Więcej o tych zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.
Autor:

Anna PrzygockaTekst pochodzi z portalu Ziemski Biznes