serwis prowadzi

24.05.2016

Nośniki reklamowe

UCHWAŁA NR 228/XIX/2016 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 28 kwietnia 2016 roku

autor:

UCHWAŁA NR 228/XIX/2016

RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1. W celu zachowania ładu przestrzennego, ochrony tożsamości oraz poprawy wizerunku miasta Ciechanów , wprowadza się poniżej opisane zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

§ 2. Uchwała dotyczy całego obszaru Gminy Miejskiej Ciechanów, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw transportu.

§ 3. 1. Niniejsza uchwała nie obowiązuje w zakresie uregulowanym odmiennie w obowiązujących aktach prawa.

2. Niniejsza uchwała nie dotyczy sytuowania na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów:

1) znaków i sygnałów drogowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 , poz. 1393, z późn. zm.);

2) tablic urzędowych w rozumieniu § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316, z późn. zm.), urządzeń służących do prezentacji informacji Systemu Informacji Miejskiej oraz urządzeń do prezentacji informacji, które nie mają charakteru komercyjnego;

3) tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów, jeżeli są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;

4) tablic reklamowych stanowiących reklamę naklejaną na przeszklone otwory budynku, o ile służą przekazowi informacji związanej z prowadzoną działalnością w budynku;

5) form przestrzennych informacji wizualnej umieszczonej na elewacji lub na dachu budynku, takich jak logo związane z informacją o działalności prowadzonej na nieruchomości, w przypadku zaprojektowania ich jako elementu wyglądu architektonicznego elewacji budynku.

3. Przepisy niniejszej uchwały nie dotyczą lokalizowania na nieruchomościach Miasta Ciechanów urządzeń reklamowych promujących organizowane przez Miasto Ciechanów, pod jego patronatem lub przy jego współudziale, imprezy, w szczególności artystyczno-rozrywkowe lub sportowe, pod warunkiem, że zostaną usytuowane nie wcześniej niż 2 tygodnie przed imprezą i zdemontowane w ciągu tygodnia od jej zakończenia.

§ 4. 1. Użyte w uchwale pojęcia oznaczają:

1) mural – wielkoformatowa grafika ścienna wykonana na elewacji budynku;

2) powierzchnia ekspozycji reklamy – wyrażone w metrach kwadratowych pole powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy, jeżeli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy to powierzchnie ekspozycji reklamy wyznacza się jako pole powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym;

3) elewacja – zewnętrzna ściana budynku;

4) słup ogłoszeniowy – urządzenie reklamowe w formie walca lub opisane na innej figurze, służące do umieszczania plakatów, ogłoszeń reklamowych i informacji o wydarzeniach kulturalnych, społecznych, gospodarczych, imprezach itp.

2. Określa się następujące formaty reklamy :

1) format mały – powierzchnia ekspozycji reklamy do 2 m2 włącznie,

2) format średni – powierzchnia ekspozycji reklamy do 8 m2 włącznie,

3) format duży - powierzchnia ekspozycji reklamy do 20 m2 włącznie.

§ 5. Ustala się ogólne zasady umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych :

1) zabrania się instalowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach objętych jedną z form ochrony zabytków określoną w obowiązującej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych umieszczonych na czas trwania robót budowlanych;

2) zabrania się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na terenach: zespołu przyrodniczokrajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni”, użytku ekologicznego „Bagry”, urządzonej zieleni (w szczególności parków, ogrodów jordanowskich, zieleńców oraz na ich ogrodzeniach), a także w strefie o promieniu 20 m od pomników przyrody;

3) zabrania się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na terenach cmentarzy i ich ogrodzeniach;

4) zabrania się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na wolno stojących nośnikach w sposób, który zakłóca odczytanie znaków drogowych, urządzeń służących do prezentacji informacji Systemu Informacji Miejskiej, oraz ogranicza widoczność kamer monitoringu miejskiego;

5) wolno stojące urządzenia reklamowe powinny zostać wkomponowane w otoczenie, nie zakłócać charakteru miejsca i nie przesłaniać widoków na obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby, fontanny oraz miejsca pamięci narodowej;

6) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe nie mogą być umieszczane:

a) na budowach o funkcji barier dźwiękochłonnych,

b) na mostach, wiaduktach i kładkach,

c) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej, w szczególności takich jak : latarnie, słupy linii sieci uzbrojenia terenu, stacje transformatorowe, itp,

d) w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających jezdnie lub przystanki,

e) na obiektach urzędów administracji rządowej i samorządowej, z wyjątkiem reklam remontowobudowlanych;

7) dopuszcza się lokalizowanie tablic reklamowych na ogrodzeniach, za wyjątkiem miejsc i ogrodzeń wymienionych powyżej, pod warunkiem, że powierzchnia ekspozycji reklamy nie przekroczy 3m2.

8) mural zawierający treść i wartości takie jak: artystyczne, popularno-naukowe, historyczne, edukacyjne, będący wielkoformatową grafiką ścienną wykonaną na elewacji budynku, nie stanowi reklamy objętej zasadami, warunkami i zakazami określanymi niniejsza uchwałą.

9) właściciel tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego zobowiązany jest do utrzymania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym.

§ 6. 1. Ustala się szczegółowe zasady sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

1) dopuszcza się stosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji reklamy do 20 m2 włącznie;

2) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe na budynkach:

a) powinny zostać wkomponowane w elewację budynku, nie zasłaniać istotnych lub charakterystycznych elementów, a także w jak najmniejszym stopniu naruszać spójność architektoniczną budynku, powinny być proporcjonalne w stosunku do wielkości i podziałów elewacji, nie można zmienić lub zakrywać istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich jak okna, portale, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, artykulacja, detale, dekoracje sztukatorskie, ceramiczne, kamienne, snycerskie, polichromie itp.;

b) mogą wykraczać poza obrys zewnętrznej ściany budynku, na której zostały zainstalowane, jedynie w zakresie, który jest niezbędny do jej zamocowania, ograniczenie to nie dotyczy urządzeń reklamowych w formie kasetonów reklamowych lub o formie przestrzennej stanowiącej zaprojektowany detal wyglądu architektonicznego elewacji budynku;

c) łączna powierzchnia ekspozycji reklamy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie może przekroczyć 20% powierzchni elewacji budynku;

d) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w formie kasetonów reklamowych, czyli zamkniętych elementów przestrzennych;

e) kasetony powinny być jednorodne dla całego budynku w zakresie materiału, kolorystyki i grafiki;

f) kasetony reklamowe powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (metal, szkło) i nawiązywać do formy architektonicznej budynku, na którym są umieszczone, oraz innych budynków pozostających w kontekście wizualnym;

g) kasetony reklamowe mogą być usytuowane równolegle lub prostopadle do ścian budynku, zewnętrzna krawędź kasetonu reklamowego może być oddalona od ściany budynku o nie więcej niż 0,4 m;

h) łączna powierzchnia ekspozycji kasetonów reklamowych umieszczonych na elewacji jednego budynku nie może przekraczać 8 m2.

3) zabrania się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na drzewach i w zasięgu ich koron, w szpalerach drzew oraz w sposób pogarszający warunki wegetacji roślin;

4) banery reklamowe stanowiące formę tablicy reklamowej nie mogą być rozpinane pomiędzy: obiektami budowlanymi, roślinnością, ogrodzeniami, barierami ochronnymi, ekranami akustycznymi;

2. Na obszarach objętych ochroną prawną konserwatora zabytków ogranicza się wprowadzanie i wielkość tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, poprzez dopuszczenie jedynie:

1) elementów o najwyższych standardach estetyczno - technicznych;

2) wprowadzania elementów wolnostojących na podstawie studiów obejmujących obszary i przestrzennie wyodrębnione odcinki ulic;

3) elementów wolnostojących, przenośnych, o powierzchni ekspozycji reklamy nie większej jak 0,5 m2, wyłącznie adresowanych do odbiorców pieszych;

4) stosowania na budynkach i budowlach reklam formatu nie większego niż format mały lub format średni;

5) maksymalnej łącznej powierzchni ekspozycji reklamy remontowo - budowlanej do 30% powierzchni siatki osłaniającej, ze stonowaniem kolorystyki grafiki reklamowej i dostosowaniem jej do kolorystyki otoczenia; na reklamach remontowo-budowlanych umieszczanych na budynkach wpisanych do rejestru Konserwatora Zabytków należy w polu wolnym (lub na części tego pola) od reklamy umieścić odwzorowanie rysunku zakrywanej fasady.

3. Ustala się szczegółowe zasady dotyczące przenośnych tablic reklamowych i przenośnych urządzeń reklamowych.

1) dopuszcza się ustawianie przenośnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych jedynie na obszarze ciągów komunikacji pieszej nie węższych niż 2,5 m;

2) szerokość i miejsce ustawienia przenośnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych musi być tak dobrane, aby nie powodować zagrożenia dla ruchu oraz nie może ograniczać szerokości pasa ruchu poniżej szerokości minimalnej, wymaganej przepisami odrębnymi;

3) powierzchnia ekspozycji reklamy nie może być większa jak 1 m2 włącznie;

4) wysokość przenośnych tablic reklamowych i przenośnych urządzeń reklamowych do 120 cm;

5) konstrukcja przenośnych tablic reklamowych i przenośnych urządzeń reklamowych stalowa lub mosiężna, składana; w przypadku zastosowania konstrukcji stalowej całość cynkowana oraz malowana proszkowo na kolor miedź antyczna lub czarny półmat.

§ 7. W przypadkach nie uregulowanych przepisami odrębnymi, lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych musi spełniać wymogi określone poniżej .

1) ustala się minimalne odległości dotyczące oddalenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych od skrzyżowań (od obszaru wyznaczonego przez linie zatrzymania i krawężniki zewnętrzne jezdni):

a) co najmniej 10 m dla reklam formatu małego oraz słupów ogłoszeniowych;

b) co najmniej 20 m dla pozostałych reklam.

2) ustala się w strefie przestrzeni dostępnej publicznie oraz terenów przyległych w pasie 50 m od granicy tej strefy, minimalną odległość pomiędzy tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi :

a) 10 metrów dla reklamy formatu małego,

b) 30 metrów dla reklamy formatu średniego i dużego.

3) ustala się minimalne odległości między wolnostojącymi urządzeniami reklamowymi a innymi obiektami i elementami informacji wizualnej:

a) co najmniej 50 m od pomników i miejsc pamięci oraz pomników przyrody;

b) co najmniej 15 m od znaków drogowych i znaków Systemu Informacji Miejskiej (po tej samej stronie drogi);

c) co najmniej 2,0 metra od krawężników jezdni;

d) minimum 150 cm od tablic i znaków Systemu Informacji Miejskiej usytuowanych na tej samej płaszczyźnie ścian budynków.

4) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe posiadające podświetlane i oświetlone powierzchnie ekspozycji, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycji oraz oświetlenie kasetonów reklamowych, nie mogą być uciążliwe dla użytkowników budynków w obszarze oddziaływania, jak również użytkowników drogi.

5) powierzchnie ekspozycji reklamy dla wolnostojących urządzeń reklamowych powinny nawiązywać do elementów istniejącego zagospodarowania przestrzeni: osi jezdni, płaszczyzn fasad zabudowy i innych charakterystycznych elementów w sąsiedztwie, a także innych urządzeń reklamowych o porównywalnej wielkości.

6) umieszczanie powierzchni ekspozycyjnych obok siebie na jednym urządzeniu reklamowym lub tablicy reklamowej możliwie jest jedynie w formie spójnej pod względem formy, proporcji, grafiki.

7) dopuszcza się umieszczanie na wiacie przystanku komunikacji miejskiej:

a) reklamy w miejscy do tego wyznaczonym przez właściciela lub zarządcę wiaty,

b) powierzchnia ekspozycji reklamy powinna być umieszczona w sposób nie przesłaniający widoku ulicy lub drogi,

c) maksymalna łączna powierzchnia ekspozycji reklamy nie może przekraczać 25 % powierzchni łącznej ścian wiaty.

§ 8. W odniesieniu do szyldów określa się co następuje.

1) sytuowanie szyldów musi następować w sposób niezakłócający odczytanie znaków drogowych, urządzeń służących do prezentacji informacji Systemu Informacji Miejskiej, a także w sposób nieograniczający widoczność kamer monitoringu miejskiego oraz nieprzesłaniający widoki na obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby, fontanny oraz miejsca pamięci narodowej;

2) na obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, szyldy powinny posiadać formę o historycznych odniesieniach, właściwych stylistycznie dla obszaru lub obiektu - lub innych, zatwierdzonych przez Konserwatora Zabytków;

3) w zakresie zasad sytuowania zaleca się, aby kompozycja, wielkość, kolorystyka i grabka szyldów umieszczanych na elewacjach budynków była indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju ulicy oraz aby pozostawała w funkcjonalnym związku z użytkownikiem budynku;

4) szyldy na budynku mogą być sytuowane równolegle lub prostopadle do ściany;

5) szyldy sytuowane równolegle do ściany budynku w formie tablicy reklamowej, powinny być umieszczone jedynie w zakresie kondygnacji przy wejściu głównym do budynku, między parapetem okna tej kondygnacji a górną krawędzią kondygnacji parteru budynku, maksymalne wymiary szyldu nie mogą przekraczać 100cm, przy czym powierzchnia szyldu nie może przekraczać 1,5 m2;

6) szyld sytuowany równolegle do ściany budynku, składający się z odrębnych elementów, prezentujący nazwę i logo przedsiębiorcy, może być sytuowany w obrębie jednej kondygnacji, wielkość boku każdego z elementów nie może przekraczać 50 cm, łącza powierzchnia szyldu składającego się z odrębnych elementów nie może przekraczać 1 m2;

7) szyld sytuowany prostopadle do ściany budynku powinien być wykonany z elementów o maksymalnej łącznej długości boków mierzonych po obwodzie zewnętrznym nie większej niż 2,5 metra, najniższa i najwyższa krawędź szyldu powinny być umieszczone w przedziale od 2,2metra do 4metrów nad poziomem terenu, zewnętrzna krawędź szyldu nie może być oddalona od ściany budynku o więcej niż 1 m;

8) dopuszcza się sytuowanie szyldów na wolno stojących nośnikach bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Wolno stojący nośnik szyldu lub szyldów nie może przekraczać wymiarów określonych w centymetrach: 250 x 120 x 40 (wysokość x szerokość x grubość);

9) na nieruchomości może być umieszczony maksymalnie jeden szyld przez każdy podmiot prowadzący działalność na terenie tej nieruchomości.

§ 9. Ustala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

1) wolno stojące obiekty małej architektury powinny zostać wkomponowane w otoczenie, nie mogą zakłócać charakteru miejsca oraz przesłaniać widoków na obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki, tablice pamiątkowe, miejsca pamięci narodowej, znaki i sygnały drogowe, tablice urzędowe oraz urządzenia służące do prezentacji informacji Systemu Informacji Miejskiej;

2) obiekty małej architektury powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (w szczególności takich jak: cegła, metal, szkło, drewno), w miarę możliwości mają być jednorodne w zakresie: formy przestrzennej, materiału, kolorystyki - dla działki budowlanej , placu, ulicy lub innej przestrzeni publicznej postrzeganej jako jednorodne założenie urbanistyczne lub architektoniczne;

3) w zakresie gabarytów ustala się maksymalne wysokości obiektów małej architektury:

a) 6 m dla obiektów kultu religijnego, takich jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) 5 m dla posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury ogrodowej,

c) 4 m dla obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, takich jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

§ 10. Ustala się zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

1) ogrodzenia powinny zostać wkomponowane w otoczenie, nie mogą powodować utrudnienia lub naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym;

2) ogrodzenia powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (w szczególności takich jak: kamień naturalny, cegła, metal), w miarę możliwości mają być jednorodne w zakresie: formy przestrzennej i architektonicznej, materiału, kolorystyki - dla działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych, placu, ulicy lub innej przestrzeni publicznej postrzeganej jako jednorodne założenie urbanistyczne lub architektoniczne;

3) ogrodzenia od strony drogi publicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających terenu, z dopuszczeniem miejscowego wycofania ogrodzenia w głąb terenu działki w przypadkach uzasadnionych np.: ukształtowaniem terenu, zagospodarowaniem terenu, lokalizacja drzew, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej, wymogami zachowania przepisów odrębnych;

4) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń wewnętrznych na terenach ulic, placów ,dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych;

5) nie uważa się za ogrodzenie obiekty lub elementy małej architektury takie jak: słupki, pachołki, pojemniki z zielenią, okresowe ogródki kawiarniane;

6) ustala się maksymalną wysokości ogrodzenia na 2,20 m, przy czym wysokość części pełnej (cokołu) nie może przekraczać 80 cm, ogrodzenie powyżej cokołu powinno być ażurowe t.j. powierzchnia ażuru nie może być mniejsza jak 50 % powierzchni tej części ogrodzenia, powyższe zasady nie obowiązują w stosunku do ogrodzeń boisk sportowych lub ogrodzeń innych obiektów wymagających spełnienia warunków określonych w przepisach odrębnych;

7) zasady określone uchwałą nie dotyczą ogrodzeń tymczasowych, stawianych w szczególności na czas budowy, remontu, wykonania robót budowlanych, zabezpieczenia terenu, itp.

§ 11. Sytuowanie obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń musi spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych.

§ 12. 1. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obiekty małej architektury, nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w stanowionej uchwale.

2. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały ogrodzenia są zwolnione z obowiązku ich dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w stanowionej uchwale.

3. Warunkiem dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały: tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów, jest spełnienie wymogów określonych stanowioną uchwałą.

4. Określa się termin dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych na 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Leszek Goździewski

 

Powrót

KONTAKT

Masz pytania dotyczące ustawy krajobrazowej?
Skontaktuj się z nami.