serwis prowadzi

15.02.2018

Nośniki reklamowe

UCHWAŁA NR XXXVII/370/17 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 30 listopada 2017 r.

autor:

UCHWAŁA NR XXXVII/370/17 RADY GMINY POSTOMINO
 
z dnia 30 listopada 2017 r.
 
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Postomino
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W celu kształtowania ładu przestrzennego, ochrony krajobrazu oraz kreowania estetycznego wizerunku gminy Postomino, ustala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowla-nych, z jakich mogą być wykonane.
 
§ 2. Uchwała nie odnosi się do:
 
1)tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczanych wewnątrz obiektów budowlanych;
2)ogrodzeń tymczasowych, stawianych w szczególności na czas budowy, remontu, wykonania robót budow-lanych, zabezpieczenia terenu;
3)witaczy.
 
§ 3. 1. Użyte w uchwale pojęcia oznaczają:
 
1)elewacja - zewnętrzna powierzchnia ściany budynku ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami,lico budynku;
2)kasetony reklamowe - tablice reklamowe w formie zamkniętych elementów przestrzennych;
3)ogrodzenie ażurowe - ogrodzenie, w którym łączna powierzchnia otworów i prześwitów stanowi nie mniejniż 30% powierzchni przęsła wraz z cokołem;
4)reklama remontowo-budowlana - tablica reklamowa umieszczona na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposa-żeniu placu budowy, podczas trwania prac remontowo-budowlanych;
5)System Informacji Gminnej - zespół nośników informacji ułatwiający poruszanie się w przestrzeni gmin-nej, obejmujący np. informacje o realizowanych przez Gminę inwestycjach, oznakowanie ulic, nierucho-mości, miejscowości;
6)Terenowy System Informacji Turystycznej - zespół nośników informacyjnych w zakresie produktów tury-stycznych województwa;
7)witacz - nośnik informacyjno-promocyjny odnoszący się do jednostki samorządu terytorialnego lub miej-scowości, umieszczany przy drogach wjazdowych i wyjazdowych na teren i z terenu gminy oraz poszcze-gólnych miejscowości.
 
2.Określa się następujące powierzchnie ekspozycji reklamy:
 
1)format mały do 2 m² włącznie;
2) format średni od 2 m² do 15 m²;
3) format duży powyżej 15 m².
 
§ 4. 1. Ustala się następujące ogólne zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych (łącznie z szyldami):
 
1) Wyklucza się sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych w sposób:
 
a) przesłaniający widok od strony drogi na obiekty wpisane do rejestru zabytków, witacze,
b) zakłócający odczytanie znaków drogowych i ograniczający pole widoczności na skrzyżowaniach,
c) zakłócający odczytanie informacji z zakresu Systemu Informacji Gminnej lub Terenowego Systemu In-formacji Turystycznej;
 
2) Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe nie mogą być sytuowane:
 
a) na drzewach, w szpalerach drzew,
c) na mostach, wiaduktach i kładkach;
 
3) Wyklucza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych podświetlanych służących ekspozy-cji zmiennych treści reklamowych typu LED, z zastosowanym oświetleniem pulsacyjnym będącym źró-dłem efektu stroboskopowego lub innych emitujących światło o zmiennym natężeniu;
4) Obowiązuje zakaz sytuowania banerów reklamowych, z wyjątkiem banerów reklamowych sytuowanych tymczasowo na okres do 1 miesiąca, o formacie małym lub średnim, zawierających informację o imprezach i uroczystościach kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, religijnych, sportowych;
5) Przy sytuowaniu tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w formie szyldów wprowadza się limit ilo-ściowy wynoszący maksymalnie 2 szyldy na każdy podmiot prowadzący działalność na terenie danej nieru-chomości.
 
2. Szczegółowe ustalenia w zakresie sytuowania tablic i urządzeń reklamowych (poza szyldami), są nastę-pujące:
 
1) Tablice i urządzenia reklamowe nie mogą być lokalizowane na:
 
a) budynkach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych,
b) terenach parków, placów zabaw,
c) budynkach urzędów administracji publicznej, z wyjątkiem reklam remontowo-budowlanych;
 
2) Ustala się następujące odległości i gabaryty odnoszące się do wolnostojących tablic reklamowych i urzą-dzeń reklamowych (poza ich formą przenośną), sytuowanych wzdłuż dróg publicznych w pasie o szeroko-ści 100 m mierzonym od krawędzi drogi, obowiązujące na działkach niezabudowanych, z wyłączeniem działek pełniących funkcję obsługi obiektów usługowych, produkcyjnych:
 
a) w 20 m odległości od krawędzi dróg,
b) odległości od innych wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych, usytuowanych po tej samej stronie drogi:
- w przypadku tablicy lub urządzenia reklamowego formatu dużego - nie mniej niż: 80 m od tablicy formatu dużego, 35 m od tablicy formatu średniego, 12 m od tablicy formatu małego,
- w przypadku tablicy lub urządzenia reklamowego formatu średniego - nie mniej niż: 35 m od tablicy formatu dużego, 20 m od tablicy formatu średniego, 12 m od tablicy formatu małego,
- w przypadku tablicy lub urządzenia reklamowego formatu małego - nie mniej niż: 12 m od tablicy formatu dużego, średniego i małego,
c) wysokość - do 10 m;
 
3) Ustala się następujące parametry i wskaźniki odnoszące się do wolnostojących tablic i urządzeń reklamo-wych (poza ich formą przenośną) sytuowanych na działkach zabudowanych w obrębie terenów usługo-wych, produkcyjnych oraz na działkach niezabudowanych pełniących funkcję obsługi obiektów usługo-wych, produkcyjnych:
 
a) wysokość - nie może przekraczać wysokości zabudowy ustalonej w miejscowych planach zagospodaro-wania przestrzennego, a w przypadku braku planu lub braku w nim ustalenia w zakresie wysokości za-budowy - do 8 m (ustalenie nie dotyczy urządzeń reklamowych w formie chorągwi),
b) powierzchnia ekspozycyjna reklam - do 10 m² na każde skończone 500 m² powierzchni działki lub dzia-łek stanowiących zwarty obszar, a w przypadku pojedynczej działki o powierzchni poniżej 500 m² do-puszcza się powierzchnie ekspozycyjną reklamy - do 5 m² włącznie,
c) w przypadku urządzeń reklamowych w formie chorągwi ich wysokość nie może przekraczać 14 m, a ich dopuszczalna ilość wynosi 3 urządzenia na każde skończone 500 m²;
 
4) Ustala się następujące parametry i wskaźniki odnoszące się do wolnostojących tablic i urządzeń reklamo-wych (poza ich formą przenośną), sytuowanych na działkach zabudowanych poza terenami usługowymi, produkcyjnymi:
 
a) wysokość - do 4 m,
b) dopuszcza się stosowanie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych o formacie małym albo średnim;
 
5) Ustala się następujące warunki, parametry i wskaźniki odnoszące się do tablic reklamowych i urządzeń re-klamowych na budynkach:
 
a) obowiązuje nakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wyłącznie w ramach kondy-gnacji parteru budynku,
b) tablice reklamowe i urządzenia reklamowe nie mogą:
- wykraczać poza obrys zewnętrznej ściany budynku,
- naruszać znacząco artykulację i spójność architektoniczną budynku, w tym przesłaniać istotnych lub charakterystycznych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich jak okna, portale, balu-strady, gzymsy, zwieńczenia, detale, dekoracje sztukatorskie, ceramiczne, kamienne, snycerskie, poli-chromie itp.,
c) powierzchnia ekspozycyjna reklam - nie więcej niż 20% powierzchni elewacji budynku, z tym, że w przypadku kasetonów reklamowych łączna powierzchnia ekspozycyjna reklam na elewacji budynku nie może przekraczać 10 m²;
 
6) Ustala się następujące warunki, parametry i wskaźniki odnoszące się do przenośnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:
 
a) wysokość - do 120 cm,
b) powierzchnia ekspozycyjna reklam - do 2 m² włącznie na działce,
c) nie dopuszcza się stawiania przenośnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w ciągach komu-nikacji pieszej (chodniki);
 
7) Zakazuje się umieszczania reklam na wiatach przystanków komunikacyjnych.
 
3. Szczegółowe ustalenia w zakresie sytuowania szyldów są następujące:
 
1) Ustala się następujące warunki, parametry i wskaźniki odnoszące się do szyldów sytuowanych na budynkach:
 
a) usytuowanie - wyłącznie w ramach kondygnacji parteru, w poziomie między linią parapetu okna tej kon-dygnacji a górną krawędzią tej kondygnacji, równolegle albo prostopadle do ściany,
b) wysokość - nie więcej niż 150 cm, przy czym powierzchnia szyldu nie może przekroczyć 1,5 m²,
c) rozmieszczenie - w całości w granicach obrysu budynku, uwzględniając dodatkowo w przypadku szyl-dów zamieszczonych prostopadle do ściany (na wysięgnikach) wysunięcie wysięgnika z szyldem mak-symalnie na odległość 80 cm;
 
2) Ustala się następujące warunki i parametry odnoszące się do wolnostojących szyldów:
 
a) usytuowanie - bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą,
b) parametry - wysokość, szerokość, grubość nie przekraczające wartości odpowiednio 250 cm, 120 cm, 40 cm;
 
3) Dopuszcza się lokalizację szyldów na ogrodzeniach:
 
a) wyłącznie w obrysie ogrodzenia,
b) nie wyższych niż 70 cm i o formacie do 1,20 m² włącznie;
 
4) W sytuacji zaistnienia konieczności usytuowania wielu szyldów na elewacji budynku lub szyldów na ogro-dzeniu, obok zasad ustalonych w punkcie 1 i 3, obowiązuje nakaz wykonania ich w tej samej wielkości, kształcie, z podobnego materiału, grupowania ich w jednym miejscu oraz umieszczenia w równym szeregu lub w równych szeregach (w pionie i poziomie);
5) Szyldy sytuowane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków powinny posiadać stylistykę właściwą dla obszaru lub obiektu, zatwierdzoną przez Konserwatora Zabytków;
6) Obowiązuje zakaz sytuowania szyldów w formie przenośnych tablic i urządzeń reklamowych. 
 
§ 5. W zakresie sytuowania obiektów małej architektury obowiązują ogólne zasady, jak dla tablic i urzą-dzeń reklamowych ustalone w § 4 ust. 1 pkt 1, a ponadto:
 
1) Obowiązują nakazy:
 
a) dążenia do jednorodności w zakresie formy przestrzennej, materiału, kolorystyki - dla działki budowla-nej, placu, ulicy lub innej przestrzeni publicznej postrzeganej jako jednorodne założenie urbanistyczne lub architektoniczne,
b) dostosowania skali i formy obiektów małej architektury do krajobrazu,
c) stosowania materiałów wysokiej jakości np.: kamień, cegła, metal, szkło, drewno;
 
2) W zakresie gabarytów ustala się wysokości:
 
a) do 4,5 m dla obiektów kultu religijnego, takich jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury - poza terenami usług religijnych i cmentarzy,
b) do 5 m dla obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, takich jak: pia-skownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, posągi, wodotryski, inne obiekty architektury ogrodowej.
 
§ 6. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania ogrodzeń:
 
1) Ogrodzenia powinny być jednorodne w zakresie: formy przestrzennej i architektonicznej, materiału, kolo-rystyki - dla działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych, placu, lub innej przestrzeni publicznej postrzeganej jako jednorodne założenie urbanistyczne lub architektoniczne;
2) Ogrodzenia nie mogą powodować utrudnienia lub naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu komunikacyj-nym, w związku z czym, w szczególności zakazuje się lokalizowania kolizyjnych ogrodzeń wewnętrznych na terenach ulic, placów, ciągów komunikacyjnych, w tym dróg wewnętrznych;
3) Ogrodzenia od strony dróg publicznych, wewnętrznych, ciągów pieszych i innych ciągów komunikacyjnych:
a) należy lokalizować w liniach rozgraniczających tereny działek drogowych i działek o innym przeznacze-niu, z dopuszczeniem miejscowego wycofania ogrodzenia w głąb terenu działki w przypadkach uzasad-nionych np.: ukształtowaniem terenu, zagospodarowaniem terenu, lokalizacją drzew, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej, wymogami zachowania przepisów odrębnych,
b) w zakresie formy muszą spełniać wymóg ogrodzeń ażurowych, z wyjątkami dla terenów działek pełnią-cych funkcję produkcyjną, składową,
c) w zakresie wykonania:
- powinny spełniać wymóg stosowania materiałów wysokiej jakości, jak: kamień naturalny, cegła, me-tal, drewno itp. oraz żywopłotów,
- nie mogą być wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i blachy,
d) w zakresie gabarytów nie mogą przekraczać wysokości 2,20 m, z wyjątkiem ogrodzeń boisk sportowych lub ogrodzeń innych obiektów wymagających spełnienia warunków określonych w przepisach odrębnych;
4) Obowiązuje nakaz stosowania przy powierzchni terenu przejść ekologicznych, przez zastosowanie:
a) ogrodzeń z nieciągłymi podmurówkami,
b) otworów w pełnych elementach ogrodzenia, w tym w podmurówkach, o wielkości nie mniejszej niż 10x10 cm zlokalizowanych na wysokości nie większej niż 10 cm od gruntu i w liczbie nie mniejszej niż 1 otwór na każde rozpoczęte 10 m długości ogrodzenia,
c) ogrodzeń o nadwieszonych przęsłach (nie mniej niż 10 cm ponad teren).
 
§ 7. 1. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obiekty małej architektury oraz ogrodzenia nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w stanowionej uchwale.
2. Warunkiem dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały: tablic reklamowych, urządzeń reklamowych (łącznie z szyldami) jest spełnienie wymogów określonych stanowioną uchwałą.
3. Określa się termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (łącznie z szyldami) na 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos
 

 

Powrót

KONTAKT

Masz pytania dotyczące ustawy krajobrazowej?
Skontaktuj się z nami.