serwis prowadzi

Regulamin - Kredyty frankowe

Regulamin formularza kontaktowego na stronie internetowej www.ziemskibiznes.pl/oferta/kredyty-frankowe/

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą przy ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, KRS nr: 0000536602, e-mail: ziemski@ziemski.com.pl (zwaną dalej: Usługodawcą).

 2. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z Regulaminem przesłała wiadomość z użyciem formularza kontaktowego.

 3. Usługodawca świadczy Usługobiorcom bezpłatnie usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnianiu formularza kontaktowego w celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą w kwestiach kredytów frankowych (zwaną dalej: Formularz kontaktowy).

 4. Usługobiorca korzysta z Formularza kontaktowego, drogą elektroniczną poprzez: 

  1. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści;

  2. podanie danych osobowych wymaganych dla realizacji danej usługi;

  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 5 Regulaminu;

  4. wysłanie wiadomości poprzez Formularz kontaktowy.

 1. W celu korespondencji przez Formularz kontaktowy, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu e-mail). Wyrażenie zgody na przetwarzanie imienia, nazwiska i adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym konieczne dla korespondencji przez Formularz kontaktowy i brak wyrażenia zgody wyklucza realizację usługi.

 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorcy. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Usługobiorca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdym momencie Usługobiorca może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail o tytule „Rezygnuję z formularza kontaktowego” na adres: ziemski@ziemski.com.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane w czasie realizowania usługi do momentu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę albo zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym Usługodawcy: 

  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);

  2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);

  3. posiadanie skrzynki poczty elektronicznej.

 4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w Formularzu kontaktowym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 5. Usługodawca może zrezygnować z Formularza kontaktowego w każdym czasie bez podawania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

 6. Usługobiorca może zrezygnować z Formularza kontaktowego w każdym czasie poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 6 powyżej.

 7. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na adres: ziemski@ziemski.com.pl Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 8. Wszelkie udostępnione w ramach Formularza kontaktowego treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej. Treści wysyłane w ramach Formularza kontaktowego stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów ich autorów w chwili ich publikacji oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy w jakiejkolwiek sprawie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikacji oraz poglądów i stanowisk w nich wyrażonych, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub linii orzeczniczej sądów i organów administracji. Usługodawca oraz autorzy artykułów przesyłanych w ramach Formularza kontaktowego nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z podejmowaniem lub nie podejmowaniem przez Usługobiorców lub osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych w Formularzu kontaktowym.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2021 r.

 10. Usługodawca może w każdej chwili zmienić Regulamin, o czym powiadomi Usługobiorcę w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wraz linkiem do nowej treści Regulaminu oraz linkiem zawierającym oświadczenia o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na nową treść Regulaminu. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie, automatycznie pociąga za sobą zakończenie korespondencji drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę w Formularzu kontaktowym adres skrzynki poczty elektronicznej oraz usunięcie tych danych z katalogu Usługodawcy.