serwis prowadzioi

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, KRS nr: 0000536602, e-mail: ziemski@ziemski.com.pl (zwaną dalej: Usługodawcą).
 2. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z Regulaminem (i) zamówiła otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną albo (ii) przesłała wiadomość z użyciem formularza kontaktowego.
 3. Usługodawca świadczy Usługobiorcom bezpłatnie:
  1. usługę newslettera drogą elektroniczną, polegającą na cyklicznym wysyłaniu na podane adresy poczty elektronicznej wiadomości e-mail, które w swojej treści mogą zawierać w szczególności informacje z zakresu prawa, w tym wybrane informacje o zmianach zachodzących w obowiązującym prawie, komentarze praktyczne, najnowsze orzecznictwo, przytoczenia i analizy wybranych orzeczeń (zwaną dalej: Newsletterem);
  2. usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnianiu formularza kontaktowego w celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą (zwaną dalej: Formularz kontaktowy).
 4. Usługobiorca zamawia Newsletter albo korzysta z Formularza kontaktowego, drogą elektroniczną poprzez:
  1. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści;
  2. podanie danych osobowych wymaganych dla realizacji danej usługi;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 5 Regulaminu;
  4. zamówienie Newslettera drogą elektroniczną lub wysłanie wiadomości poprzez Formularz kontaktowy;
  5. w przypadku Newslettera - aktywowanie linku weryfikującego,  o którym mowa w pkt 7 Regulaminu.
 5. Usługobiorca:
  1. w celu wysyłki Newslettera - wyraża zgodę na przetwarzania przez Usługodawcę jego danych osobowych (adresu e-mail). Wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym konieczne dla zamówienia Newslettera i brak wyrażenia zgody wyklucza realizację tej usługi.
  2. w celu korespondencji przez Formularz kontaktowy - wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy organizacji, telefonu i adresu e-mail). Wyrażenie zgody na przetwarzanie imienia, nazwiska i adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym konieczne dla korespondencji przez Formularz kontaktowy i brak wyrażenia zgody wyklucza realizację usługi. Wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostały danych jest dobrowolne.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorcy. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Usługobiorca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdym momencie Usługobiorca może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych np. poprzez kliknięcie w link znajdujący się na dole wiadomości z newslettera „Szanujemy Twoją prywatność dlatego klikając tutaj możesz wypisać się z listy mailingowej” lub przesłanie wiadomości e-mail o tytule „Rezygnuję z Newslettera” lub „Rezygnuję z formularza kontaktowego” na adres: ziemski@ziemski.com.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane w czasie realizowania usługi do momentu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę albo zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym do Newslettera. Potwierdzenie zamówienia Newslettera następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. W przypadku braku aktywowania linku przez Usługobiorcę w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza rejestracyjnego, dane wprowadzone przez Usługobiorcę zostaną automatycznie usunięte z katalogu danych..
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);
  2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  3. posiadanie skrzynki poczty elektronicznej.
 9. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy zamawianiu Newslettera lub w Formularzu kontaktowym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 10. Usługodawca może zakończyć wysyłanie Newslettera albo zrezygnować z Formularza kontaktowego w każdym czasie bez podawania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 11. Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera lub Formularza kontaktowego w każdym czasie poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 6 powyżej.
 12. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na adres: ziemski@ziemski.com.pl Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 13. Wszelkie udostępnione w ramach Newslettera lub Formularza kontaktowego treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej. Treści wysyłane w ramach Newslettera lub Formularza kontaktowego stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów ich autorów w chwili ich publikacji oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy w jakiejkolwiek sprawie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikacji oraz poglądów i stanowisk w nich wyrażonych, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub linii orzeczniczej sądów i organów administracji. Usługodawca oraz autorzy artykułów przesyłanych w ramach Newslettera lub Formularza kontaktowego nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z podejmowaniem lub nie podejmowaniem przez Usługobiorców lub osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych w Newsletterze lub Formularzu kontaktowym.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2018 r. i zastępuje poprzedni regulamin.
 15. Usługodawca może w każdej chwili zmienić Regulamin, o czym powiadomi Usługobiorcę w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wraz linkiem do nowej treści Regulaminu oraz linkiem zawierającym oświadczenia o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na nową treść Regulaminu. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie, automatycznie pociąga za sobą odpowiednio:
  1. zaprzestanie przesyłania Newslettera drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej oraz usunięcie tych danych z katalogu Usługodawcy lub
  2. zakończenie korespondencji drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę w Formularzu kontaktowym adres skrzynki poczty elektronicznej oraz usunięcie tych danych z katalogu Usługodawcy.