serwis prowadzioi

Zespół

Precyzja i skuteczność - one nas wyróżniają.

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

senior partner / radca prawny

Jest ekspertem w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa samorządowego i prawa spółek.
Dzięki 35-letniemu doświadczeniu proponuje Klientom skuteczne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. 


W codziennej praktyce doradza m.in. w zakresie:

 • prawa energetycznego
 • prawa ochrony środowiska (w tym m.in. w zakresie raportów środowiskowych)
 • procesów inwestycyjnych oraz sporów dotyczących dużych zamierzeń inwestycyjnych dla developerów (budownictwo przemysłowe, infrastrukturalne oraz mieszkaniowe).

Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi wszelkich instancji, organami centralnymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Profesor w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 27 października 2003 r. jest Konsulem Honorowym Królestwa Danii (okręg konsularny obejmuje woj. wielkopolskie i woj. lubuskie).

>>

Piotr Kołodziejczak

Piotr Kołodziejczak

partner / radca prawny

Specjalizuje się w realizacji projektów inwestycyjnych oraz w prawie zobowiązań.

Wysokie zdolności analityczne oraz umiejętności negocjacyjne przekłada na rozwiązania, które wspierają biznes.

W codziennej praktyce m.in. :

 • doradza w przygotowaniu i wdrożeniu strategii rozwiązywania sporów w procesach sądowych oraz w negocjacjach
 • opracowuje informacje i ekspertyzy prawne stanowiące podstawę dla decyzji biznesowych w działalności przedsiębiorców m.in. w zakresie obrotu nieruchomościami, zatrudnienia, inwestycji i ekspansji przedsiębiorstwa
 • opracowuje i opiniuje umowy dotyczące złożonych procesów inwestycyjnych
 • przygotowuje i uczestniczy we wdrożeniu konstrukcji prawnych programów lojalnościowych.

Bogate doświadczenie zdobyte w ciągu wieloletniej obsługi przedsiębiorców w ramach działalności Kancelarii Ziemski & Partners uzupełnia spojrzeniem na potrzeby biznesu jakie nabył jako prawnik in house w jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw z branży FMCG.

W Kancelarii Ziemski & Partners prowadzi i nadzoruje zespół prawa cywilnego.

>>

Maciej Kiełbus

Maciej Kiełbus

partner / prawnik

Jest prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego.

W codziennej praktyce m.in. doradza przedsiębiorcom:
·    w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, w szczególności dotyczących wydawanych pozwoleń i zezwoleń czy nakładanych kar administracyjnych;
·    w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych;
·    w sprawach związanych ze współpracą z podmiotami samorządowymi, w tym jednostkami samorządu terytorialnego i spółkami komunalnymi.

Entuzjastycznie dzieli się wiedzą i doświadczeniem podczas częstych wykładów, szkoleń i konferencji z zakresu gospodarki odpadami oraz procedury administracyjnej. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.


Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego.


Wielokrotnie aktywnie uczestniczył w postępowaniach legislacyjnych związanych ze zmianami w prawie odpadowym. Obecnie jest członkiem zespołu doradczego do spraw systemowych w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska.


W Kancelarii jest jednym z partnerów kierujących pracami działu prawa administracyjnego.

 

Michał Kostrzewa

Michał Kostrzewa

partner / radca prawny

Specjalista w zakresie prawa podatkowego, w szczególności w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług oraz cen transferowych.

W codziennej praktyce doradza m.in.: w zakresie optymalnego ukształtowania zasad rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz centralizacji rozliczeń VAT przez jednostki samorządu terytorialnego.

Posiada bogate doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób piastujących funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego oraz dla pracowników samorządowych. Współpracuje w tym zakresie m.in. z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Joanna Kostrzewska

Joanna Kostrzewska

partner / radca prawny

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej.

W codziennej praktyce zajmuje się m.in.:

 • dostępem do informacji publicznej
 • ustrojowym prawem samorządowym
 • gospodarką odpadami komunalnymi
 • prawem ochrony środowiska

Jest redaktorem Portalu PrawoDlaSamorządu.PL stworzonym z myślą o osobach pełniących kierownicze funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz w innych podmiotach komunalnych.

Prowadzi szkolenia z zakresu procesowego oraz materialnego prawa administracyjnego.

Konrad Różowicz

Konrad Różowicz

partner / prawnik

Prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową. Poza badaniami związanymi z przygotowywaną pracą doktorską, dotyczącą roli Prezesa UZP oraz KIO w udzielaniu zamówień publicznych, jest autorem artykułów naukowych oraz glos.

Poza pracą naukową jest zaangażowany również w wsparcie szerokiego grona podmiotów działających w sferze zamówień publicznych, w szczególności poprzez aktywny udział w konferencjach, szkoleniach oraz publikowanie artykułów w systemach informacji prawnej oraz czasopismach branżowych. 

 

Edyta Wielańczyk-Grzelak

Edyta Wielańczyk-Grzelak

partner / radca prawny

Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego oraz w obsłudze przedsiębiorców w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Aktywnie i z zaangażowaniem wspiera branżę biznes w postępowaniach dotyczących skomplikowanych spraw procesowych.

W codziennej praktyce doradza m.in. w :

 • zakresie realizacji procesu inwestycyjnego;
 • procesie uzyskiwania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • postępowaniach dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Jest redaktorem portalu PrawoDlaSamorządu.pl oraz autorką wielu publikacji w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym.

>>

Maciej Łukaszyk

Maciej Łukaszyk

starszy konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w pomocy prawnej dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania procesów reorganizacji i optymalizacji form prawnych działalności.

W codziennej praktyce doradza m.in. w:

 • procedurach przekształceń organizacyjno-prawnych
 • transakcjach nabywania lub zbywania udziałów i akcji, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • kształtowaniu współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • kształtowaniu przez przedsiębiorstwa stosunków prawnych z podmiotami współpracującymi pod kątem bezpieczeństwa prawnego i podatkowego zawieranych transakcji

Prowadzi szkolenia z zakresu optymalizacji form prawnych prowadzenia działalności, przekształceń spółek prawa handlowego oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów spółek kapitałowych.

>>

Anna Gad

Anna Gad

starszy konsultant / radca prawny

 

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej, zabezpieczeń wierzytelności (w tym prawa wekslowego) oraz prawa pracy i prawa autorskiego.

Dzięki dokładnemu poznaniu każdego klienta i zrozumieniu jego potrzeb, efektywnie wspiera przedsiębiorców w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Współpracuje z klientami z branży produkcyjnej, budowlanej i logistycznej.


W codziennej praktyce zajmuje się m.in.:

 • tworzeniem oraz opiniowaniem kontraktów i porozumień handlowych
 • wspiera klientów kancelarii w negocjacjach biznesowych
 • doradza pracodawcom w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz przygotowywaniu wewnątrzzakładowych aktów prawnych
 • reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych
 • posiada bogate doświadczenie w odzyskiwaniu należności, w tym w obsłudze wierzytelności jednego z banków.

Ukończyła aplikację sądową z wynikiem bardzo dobrym. W 2007 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

>>

Dominik Goślicki

Dominik Goślicki

starszy konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatków dochodowych i podatków lokalnych.

W codziennej praktyce reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także doradza m.in.:

 • w zakresie optymalizacji podatkowej procesów inwestycyjnych oraz przy przekształceniach spółek na rzecz osób fizycznych
 • przy transakcjach obejmujących sprzedaż nieruchomości; na rzecz spółek z różnych sektorów w zakresie opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników
 • przy optymalizacji wynagradzania kadr zarządzających.

Posiada doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym w czasopismach punktowanych.

>>

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

starszy konsultant / doradca podatkowy

Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości.

Z zaangażowaniem i precyzją stara się pomagać przedsiębiorcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów podatkowych.

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

 • bieżącej obsłudze prawnopodatkowej przedsiębiorców, w tym w badaniu prawidłowości ich rozliczeń podatkowych (audytach podatkowych)
 • opracowywaniu skutecznych strategii procesowych w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
 • projektowaniu i wdrażaniu efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej
 • świadczeniu pomocy prawnej na rzecz inwestorów funkcjonujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (w tym w postępowaniach o udzielenie zezwolenia).
Urszula Szefler

Urszula Szefler

starszy konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy.

 • Reprezentuje klientów w sporach sądowych i pozasądowych.
 • Posiada duże doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności tworzenia i wykonywania zakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów, rozliczania czasu pracy, współpracy ze związkami zawodowymi.
 • Przygotowuje i analizuje projekty umów w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem zabezpieczenia wykonania umów.
 • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Anna Kudra-Ostrowska

Anna Kudra-Ostrowska

konsultant / prawnik

Specjalista w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jednostek samorządu terytorialnego, gospodarowania nieruchomościami publicznymi oraz gospodarki wodno-ściekowej. 

Z właściwą sobie wnikliwością i kreatywnością uczestniczy w rozwiązywaniu problemów 

prawnych towarzyszących projektowaniu i realizacji przedsięwzięć z udziałem samorządów 

na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. 

W codziennej praktyce doradza m.in. w:

 • prowadzeniu postępowań przed organami administracji i sądami administracyjnymi
 • określaniu zasad zaangażowania podmiotów publicznych i prywatnych we wspólnych projektach
 • tworzeniu aktów prawnych prawa miejscowego.

Współpracuje w charakterze doradcy prawnego przy realizacji projektu predefiniowanego "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. 

Jest doktorantem w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Marta Lorych

Marta Lorych

konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

 • bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
 • doradztwie z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego,
 • świadczeniu pomocy prawnej w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzania procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Dagmara Czajka

Dagmara Czajka

konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego oraz uregulowań związanych z realizacją przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W codziennej praktyce zajmuje się m.in.:

 • reprezentacją przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sprawach dotyczących uzyskiwania zezwoleń lub pozwoleń uprawniających do gospodarowania odpadami, administracyjnych kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska, jak również w sprawach środowiskowych,
 • reprezentacją przedsiębiorców w trakcie kontroli prowadzonych przez organy ochrony środowiska,
 • doradztwem w sprawach dotyczących zagadnień prawa ochrony środowiska, gospodarowania odpadami, a także dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • opiniowaniem zagadnień z zakresu gospodarowania odpadami oraz prawa ochrony środowiska.

Jest autorką szeregu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego, jak również administracyjnych kar pieniężnych.

Dr Paweł Grzybowski

Dr Paweł Grzybowski

starszy konsultant / prawnik

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej.

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

 • pracach związanych z bieżącą obsługą samorządów w sprawach prawnopodatkowych,
 • analizie problemowych zagadnień związanych z podatkowymi aspektami gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • projektowaniu i wdrażaniu optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków lokalnych, a także podatku VAT.

Jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej.

Krzysztof Drapiński

Krzysztof Drapiński

starszy konsultant / radca prawny

Radca prawny w Dziale Prawa Cywilnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu zajmujący się zamówieniami publicznymi oraz prawem cywilnym, posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas studiów uzyskał certyfikat TOLES, poświadczający znajomość języka angielskiego prawniczego. 

Lauret konkursu ,,Program Kariera” organizowanego przez Polską Radę Biznesu (XII edycja, 2015 r.). 

W 2016 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, po odbyciu której uzyskał uprawnienia radcy prawnego.  Interesuje się prawem zamówień publicznych, procesem cywilnym, prawem gospodarczym oraz prawem własności intelektualnej.

Karolina Piekarska

Karolina Piekarska

konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego

Aleksandra Kurzawska

Aleksandra Kurzawska

konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego

Dr Adrian Misiejko

Dr Adrian Misiejko

konsultant / prawnik

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie samorządu terytorialnego, szczególnie w kwestiach ustroju i gospodarki komunalnej (w tym prawnych aspektach organizowania publicznego transportu zbiorowego). Autor publikacji eksperckich i naukowych, a także wykładowca i szkoleniowiec.

W codziennej praktyce m.in.:
- doradza w zakresie prawa administracyjnego;
- przygotowuje projekty aktów normatywnych.

Anna Przygocka

Anna Przygocka

starszy konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy.

Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców;

Sporządza, opiniuje i negocjuje umowy cywilnoprawne związane z bieżącą działalnością przedsiębiorców;

Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa pracy, w szczególności w dziedzinie restrukturyzacji zatrudnienia obejmującej transfery i zwolnienia pracowników, opracowywania regulaminów wewnątrzzakładowych, wdrażania pracowniczych planów kapitałowych, sporządzania i opiniowania umów dotyczących zatrudnienia;

Zajmuje się sporządzaniem analiz i opinii prawnych; Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi;

Posiada doświadczenie w negocjacjach prawno – biznesowych;

Doradza w zakresie ochrony danych osobowych (w tym we wdrażaniu RODO, sporządza i weryfikuje umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzul i zgód);

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji , a także Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Université Nancy 2 w Nancy (Francja)

Adrianna Adamczyk

Adrianna Adamczyk

starszy asystent / aplikant radcowski

 • Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej Klientów w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, z uwzględnieniem spółek prawa handlowego w zakresie doradztwa korporacyjnego
 • Zajmuje się bieżącą obsługą prawną Klientów m.in. w zakresie sporów z umów o roboty budowlane
 • Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo oraz Prawo europejskie
 • Interesuje się prawem cywilnym oraz handlowym
Kacper Łagodziński

Kacper Łagodziński

starszy asystent / aplikant radcowski

Prawnik specjalizujący się w prawie administracyjnym. W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

·    bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
·    doradztwie z zakresu realizacji procesów inwestycyjnych o charakterze mieszkaniowym, usługowym i produkcyjnym,
·    doradztwie w sporach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Dariusz Wegner

Dariusz Wegner

starszy asystent / aplikant radcowski

Prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym i handlowym

Jan Winiarski

Jan Winiarski

starszy asystent / aplikant radcowski

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych

Dawid Kubicki

Dawid Kubicki

asystent / aplikant radcowski

Aplikant radcowski, asystent w dziale prawa administracyjnego

Magdalena Dziadosz

Magdalena Dziadosz

starszy asystent / aplikant radcowski

Starszy asystent w dziale prawa administracyjnego.

Julia Frankiewicz

Julia Frankiewicz

asystent /

Asystent w dziale Prawa Podatkowego

Justyna Fręś

Justyna Fręś

asystent /

Asystent w dziale Prawa Administracyjnego

Szymon Brzozowski

Szymon Brzozowski

asystent /

Asystent w dziale Prawa Administracyjnego