serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

17.06.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

O statusie konsumenta w (przy) umowach obustronnie profesjonalnych

autor: Paweł Kierski

Od kilku lat rozrasta się orzecznictwo sądowe, w tym Sądu Najwyższego, dotyczące niedozwolonych postanowień umownych, masowo zastrzeganych przed laty przez banki komercyjne w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Jak powszechnie wiadomo, tendencja orzecznicza – zarówno krajowa, jak i wspólnotowa – dająca się zauważyć w ramach tzw.…
14.06.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Staż pracy – projektowane zmiany kodeksu pracy

autor: Anna Przygocka

Prawie od początku bieżącego roku, co jakiś czas, pojawiały się informacje przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące planowanych zmian w zakresie ustalania stażu pracy. W maju br. Ministerstwo przekazało szczegóły proponowanych rozwiązań. Prace legislacyjne Zgodnie z informacją z dnia 13 maja 2024 r. widniejącą w wykazie…
04.06.2024KontraktyNośniki reklamowe

Przyczynienie się kontrahenta do obciążenia karą umowną?

autor: Karolina Piekarska

Przepis art. 362 Kodeksu Cywilnego (dalej: k.c.) regulujący instytucję przyczynienia, odnosi się do sytuacji, gdzie poszkodowany przyczynił się w jakiś sposób do powstania lub zwiększenia szkody, za którą odpowiedzialny jest inny podmiot. Istotą tego przepisu jest uwzględnienie faktu, że szkoda może wynikać zarówno z działania sprawcy szkody, jak i zachowania…
28.05.2024Sprawy korporacyjneNośniki reklamowe

Mechanizmy realizacji prawa kontrolnego przez wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

autor: Karolina Piekarska

Prawo kontrolne wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi kluczowy element struktury organizacyjnej tego rodzaju przedsiębiorstw. Jest ono regulowane głównie przez przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: k.s.h.). Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do kontroli niezależnie od wielkości posiadanego udziału.…
20.05.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można finansować karty MultiSport?

autor: Anna Przygocka

W procesie wydatkowania środków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako: „ZFŚS” lub „fundusz”) może pojawić się wiele wątpliwości. Niektóre z nich dotyczą kręgu osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS – temu zagadnieniu poświęcony był odrębny wpis (tutaj). Inne – dotyczą zakresu świadczeń, które mogą być finansowane ze środków…
16.05.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

Ulgi i rabaty bez wpływu na wysokość odszkodowania?

autor: Aleksandra Kurzawska

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 8 maja 2024 r. podjął uchwałę[1] mającą na celu rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności uwzględniania ulg i rabatów w ramach odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: „OC ppm”). Jest ona wynikiem wystąpienia przez Rzecznika Finansowego z wnioskiem[2]…
13.05.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Członkowie rodziny uprawnieni do korzystania z ZFŚS

autor: Anna Przygocka

W praktyce stosowania przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako: „ZFŚS” lub „fundusz”) pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Ustawa o ZFŚS najczęściej nie zawiera na nie odpowiedzi. Jedną z niejasnych kwestii jest zakres osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Osoby…
08.05.2024Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Które spółki zapłacą podatek minimalny?

autor: Katarzyna Lewandowska | Julia Frankiewicz |

Podatek minimalny to nowe obciążenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Pierwszy raz będzie opłacany za rok 2024. Warto sprawdzić, które podmioty będą zobowiązane do jego uiszczenia.   Kogo dotyczy? Podatek minimalny dotyczy podmiotów (spółek), które mają stratę lub wykazują niski poziom rentowności na działalności operacyjnej. Za niską rentowność…
06.05.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Zintegrowany plan inwestycyjny, a opłata planistyczna

autor: Dawid Kubicki

Zintegrowany plan inwestycyjny[1] to nowe narzędzie w planowaniu przestrzennym, wprowadzone nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[2], która weszła w życie 24 września 2023 r. ZPI jest szczególną formą planu miejscowego, co wynika z art. 37ea ust. 3 u.p.z.p.[3] Z kolei opłata planistyczna, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p. to…
30.04.2024Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Kwietniowa Uchwała Sądu Najwyższego korzystna dla frankowiczów?

autor: Karolina Piekarska

Sąd Najwyższy odpowiedział w dniu 25 kwietnia 2024 r. po prawie trzech latach na sześć pytań zadanych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatę Manowską, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych we frankach szwajcarskich. W momencie formułowania tych pytań istniała potrzeba uzupełnienia, uwzględniając polskie przepisy, ścieżki wskazanej przez…