serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

16.10.2020AktualnościNośniki reklamowe

Nowelizacja warunków technicznych na pomoc niepełnosprawnym

autor: Agata Legat , Kacper Łagodziński

Prawo budowlane wymaga aby obiekty projektować w sposób zapewniający m.in. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne. Dziś jednak przepisy techniczno- budowlane nie ustalają w tym zakresie szczegółowych wymagań. W kierunku ich określenia zmierzają projektowane zmiany…
14.10.2020AktualnościNośniki reklamowe

Interpretacja ogólna – 50% kosztów dla twórców

autor: Katarzyna Lewandowska , Aleksanda Hemmerling

Po długim oczekiwaniu Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą zasad zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu do honorarium autorskiego. Najwięcej wątpliwości przy stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów pojawia się przy twórcach, z którymi zawarto umowę o pracę. Problematyczne jest bowiem, czy do całości wynagrodzenia…
08.10.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Przenoszenie pozwoleń na budowę po 19 września 2020 r.

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Z dniem 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Znowelizowane przepisy prawa budowlanego ułatwią między innymi przenoszenie pozwoleń na budowę. Przed nowelizacją prawa budowlanego, która weszła w życie z dniem 19 września 2020 r., by móc kontynuować budowę na nieruchomości dla której wydano pozwolenie na budowę konieczne było uzyskanie…
25.09.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Uproszczenia w zakresie podmiotowych środków dowodowych

autor: Konrad Różowicz

Opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 9 września 2020 r., zawiera propozycję regulacji potwierdzających zapowiadany kierunek uproszczeń dowodowych. Wskazany projekt przewiduje m.in. scalenie szeregu oświadczeń…
11.09.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wykluczenie wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Niedochowanie należytej staranności przy realizacji zamówienia publicznego może stanowić okoliczność tamującą ubieganie się wykonawcy o kolejne kontrakty publiczne. W ramach nowego P.z.p. przesłanka wykluczenia, nawiązująca do wskazanej okoliczności, została rozszerzona, a w konsekwencji wykazuje potencjał objęcia szerszego kręgu pretendentów do uzyskania zamówienia…
28.08.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Rozszerzenie zakresu informacji podlegających utajnieniu w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

W wyniku dokonanej w ramach nowego P.z.p. redukcji zakresu informacji jakie zamawiający obowiązani będą podać do publicznej wiadomości w ramach sesji otwarcia ofert, rozszerzeniu ulegnie potencjalny zakres informacji, które wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego będą mogli objąć tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacjami tymi będą: termin wykonania…
27.08.2020AktualnościNośniki reklamowe

Prawo komunikacji elektronicznej

autor: Grzegorz Gryciuk

Trwają prace nad projektami ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy ją wprowadzającej. Ww. regulacja ma zastąpić najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r. ustawę Prawo telekomunikacyjne i stanowić ma implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Ma…
24.08.2020AktualnościNośniki reklamowe

Od października troszkę inna rzeczywistość dla małych firm

autor: Michał Kostrzewa

W dniu 1 października 2020 r. wejdą w życie zmiany przepisów w zakresie VAT polegające na wprowadzeniu tzw. JPK_VAT. Dla większości małych – często jednoosobowych firm – zapewne nie będzie to sprawa kluczowa, ale dla księgowych tych firm i owszem. Dlatego warto zwrócić uwagę na konieczność drobnej modyfikacji zasad współpracy przedsiębiorców z obsługującymi ich…
19.08.2020AktualnościNośniki reklamowe

Koronawirus nie uzasadnia zwolnienia od kosztów sądowych

autor: Piotr Kołodziejczak , Martyna Krystman

Powołanie się na skutki pandemii, przy ogólnej dobrej kondycji majątkowej przedsiębiorcy, nie uzasadnia zwolnienia od kosztów sądowych. Sąd Najwyższy [dalej także: SN] orzekł[1], że motywowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, przy ogólnej dobrej kondycji majątkowej przedsiębiorcy, nie uzasadnia…
14.08.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań przez konsorcjanta

autor: Konrad Różowicz

Przepis art. 60 nowego P.z.p. kreuje po stronie zamawiającego uprawnienie do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań, przez poszczególnych z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wskazane uprawnienie nie zostało wprost powiązane z innym, znanym uczestnikom rynku zamówień publicznych, prawem zamawiającego do wyłączenia współpracy…