serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

02.08.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Pojęcie „terenu”, czyli spór o ustalenie warunków zabudowy dla części działki

autor: Kinga Grzelak

W praktyce procesu inwestycyjnego wiele sporów budzi kwestia dopuszczalności ustalenia warunków zabudowy dla części działki. Wątpliwości na tym tle są następstwem użycia przez ustawodawcę w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pojęcia „terenu”, którego wykładnia wciąż nie jest jednolita w orzecznictwie. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu…
28.07.2021AktualnościNośniki reklamowe

Prosta spółka akcyjna – kapitał akcyjny

autor: Kamil Jurkowski

Podstawą funkcjonowania każdej z pierwotnych spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej) są wkłady wnoszone przez wspólników w zamian za objęte przez nich udział i akcje. Wartość nominalna objętych udziałów i akcji znajdowała odzwierciedlenie w wartości kapitału zakładowego każdej ze wskazanych spółek. Innymi słowy, łączna…
27.07.2021AktualnościNośniki reklamowe

Prawo holdingowe – interes spółki

autor: Kamil Jurkowski

Zasadniczym pojęciem z punktu widzenia funkcjonowania każdej spółki kapitałowej jest pojęcie interesu spółki. Pomimo że nie zostało ono zdefiniowane, ustawodawca posługuje się nim w kilku sytuacjach. Przede wszystkim, odwołując się do interesu spółki ustawodawca wskazuje jedną z przesłanek uchylenia uchwały wspólników, a więc pozbawienia jej bytu prawnego. Generalnie…
26.07.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Co w praktyce oznacza związanie treścią decyzji środowiskowej?

autor: Marta Lorych

Decyzja środowiskowa jest jedną z pierwszych decyzji uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym przed realizacją przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Przypadki, kiedy jest ona wymagana, wynikają obecnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko[1]. Co ważne,…
23.07.2021AktualnościNośniki reklamowe

Wypłata zysku wspólnikom – prawo czy obowiązek spółki jawnej oraz spółki komandytowej

autor: Kamil Jurkowski

Spółka jawna oraz spółka komandytowa są spółkami, które prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą. Celem założenia każdej ze wspomnianych spółek może być zatem jedynie prowadzenie działalności gospodarczej, a więc działalności ukierunkowanej na osiągniecie zysku. Powodem przystąpienia wspólnika do spółki jawnej albo spółki komandytowej jest w konsekwencji partycypowanie…
20.07.2021AktualnościNośniki reklamowe

Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej – odpowiedzialność wobec spółki i możliwości jej złagodzenia

autor: Kamil Jurkowski

Z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej związane są nie tylko prawa, ale przede wszystkim szereg obowiązków. Z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem owych obowiązków ustawodawca połączył odpowiedzialność członków zarządu. W niniejszym artykule zwrócimy uwagę na cywilnoprawny aspekt owej odpowiedzialności, w zakresie odpowiedzialności członków…
13.07.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Raty wpłacone na poczet nieważnego kredytu nie ulegają przedawnieniu – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

autor: Krzysztof Drapiński

Warunki dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach robią się coraz korzystniejsze. Nie tak dawno temu pisałem o uchwale Sądu Najwyższego, która przesądziła zasadność teorii dwóch kondykcji (z artykułem można zapoznać się tutaj ), tymczasem w ostatnich tygodniach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejne istotne…
28.06.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Krąg stron postępowania koncesyjnego po wyroku TK

autor: Anna Kudra-Ostrowska

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającego niezgodność z Konstytucją RP przepisów prawa geologicznego i górniczego zawężających krąg stron postępowań koncesyjnych wyłącznie do właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości znajdujących się w granicach projektowanego albo istniejącego obszaru górniczego, powrócą znane praktyce z przeszłości wątpliwości,…
24.06.2021AktualnościNośniki reklamowe

Prosta spółka akcyjna – założenia ogólne

autor: Kamil Jurkowski

W dniu 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, dotyczące wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej - prostej spółki akcyjnej. Prosta spółka akcyjna będzie trzecim typem spółki kapitałowej, a więc spółki, której wszyscy wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania, dostępnym dla podmiotów prawa,…
22.06.2021AktualnościNośniki reklamowe

Spółka nieruchomościowa – korporacyjne możliwości zapewnienia spółce informacji o zbyciu udziałów lub akcji

autor: Kamil Jurkowski

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku nowelizacji ustawy o PIT oraz ustawy o CIT wyróżnić należy tzw. spółki nieruchomościowe. Generalnie rzecz ujmując, spółka nieruchomościowa stała się w określonych sytuacjach płatnikiem podatku dochodowego w przypadku zbycia udziałów lub akcji w takiej spółce. Ustawodawca, nowelizując ustawy o podatkach…