serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

15.09.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Konsument ma prawo żądać unieważnienia umowy frankowej, a spłaty rat nie ulegają 10-letniemu przedawnieniu od chwili ich dokonania – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

autor: Krzysztof Drapiński

W wyroku z dnia 8 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, iż konsument może domagać się unieważnienia umowy w przypadku stwierdzenia abuzywności klauzuli przeliczeniowej, bez której umowa kredytu nie może się ostać, a także podtrzymał dotychczasowe stanowisko dotyczące braku przedawnienia roszczeń o zwrot zapłaconych rat. Przedmiotowy…
14.09.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Przeniesienie zezwolenia na lokalizację zjazdu już możliwe

autor: Magdalena Wilczyńska

Wejście w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw spowodowało istotne zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli od dnia 29 czerwca 2022 r. ustawa o drogach…
13.09.2022AktualnościNośniki reklamowe

Konkluzje BAT dla spalania odpadów

autor: Katarzyna Dudziak

Decyzją wykonawczą z dnia 12 listopada 2019 r.[1] Komisja Europejska ustanowiła konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów. Już niewiele ponad rok pozostało czasu, na dostosowanie instalacji do wymogów konkluzji BAT. Kogo dotyczy? Decyzja dotyczy instalacji…
09.09.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej

autor: Agata Legat

Miało być prościej i bez zbędnych formalności, a jest… jak zawsze. Bywa, że organy nadzoru piętrzą trudności, a o prawo do uproszczonej legalizacji trzeba upominać się aż w sądzie. O tym, że zakres przypadków, w których możemy zastosować uproszczoną procedurę legalizacji jest bardzo szeroki – przypomniał niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku…
06.09.2022AktualnościNośniki reklamowe

Umowny zakaz cesji wierzytelności pod lupą ustawodawcy

autor: Adrianna Adamczyk

Od kilku miesięcy procedowany jest, dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz niektórych innych ustaw[1] [dalej jako: „projekt” lub „nowelizacja”]. Spośród proponowanych zmian szczególną uwagę zwraca art. 1 pkt 4 projektu, mocą którego planowane jest…
02.09.2022AktualnościNośniki reklamowe

Zaostrzenie kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku

autor: Katarzyna Dudziak

Z dniem 1 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Ustawa przewiduje znacznie surowsze niż dotychczas kary za wyrządzanie szkód w środowisku, w tym - ułatwi karanie podmiotów zbiorowych. Zgodnie z intencją ustawodawcy, znowelizowane przepisy mają pozwolić…
01.09.2022Ceny transferoweNośniki reklamowe

Pośrednie transakcje rajowe mogą dotyczyć każdego

autor: Katarzyna Lewandowska , Paweł Kaźmierczak

Sporządzając dokumentacje podatkowe w 2022 r. po raz pierwszy musimy przeanalizować obowiązek dokumentacyjny w zakresie tzw. „pośrednich transakcji rajowych”. Z uwagi na fakt, że obowiązek ten może być zależny od rodzaju transakcji prowadzonych przez naszych kontrahentów, okazuje się, że potencjalnie każdy podatnik dokonujący jakichkolwiek transakcji powyżej…
30.08.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Siła wyższa w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

Dotychczas pojęcie „siły wyższej” było używane w kodeksie cywilnym. Najogólniej mówiąc wystąpienie zdarzenia określanego jako siła wyższa zwalnia z odpowiedzialności daną osobę. Warto jednocześnie zaznaczyć, że mimo tego, że kodeks cywilny kilkukrotnie odnosi się do pojęcia siły wyższej, nie definiuje go. Wobec tego, strony umowy cywilnoprawnej często w jej treści…
19.08.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Elastyczna organizacja pracy – czym jest? I kto będzie mógł w ten sposób pracować?

autor: Anna Przygocka

Elastyczna organizacja pracy jest nowym rozwiązaniem, które ustawodawca zamierza wprowadzić do kodeksu pracy w niedalekiej przyszłości. Słysząc sformułowanie elastyczna organizacja pracy, może zrodzić się pytanie, czy jest ono tym samym, co praca zdalna? Otóż nie. W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że obowiązujący kodeks pracy wciąż nie przewiduje pracy…
02.08.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Zmiany w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

O planowanych zmianach kodeksu pracy można było usłyszeć i przeczytać od wielu miesięcy. Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej kodeks pracy pochodzących z dnia 15 lipca 2022 r., nowe przepisy miały wejść w życie 1 sierpnia 2022 r. Tymczasem wciąż nie zostały uchwalone. Nadal można opierać się jedynie na zmieniających się projektach proponowanych zmian, które…