serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

25.01.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Sprawy frankowe: pozwanie przed polskim sądem banku posiadającego swoją siedzibę za granicą

autor: Krzysztof Drapiński

W związku z dodaniem 07 listopada 2019 r. do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) przepisu art. 372, nie budzi wątpliwości, iż osoby, które zaciągnęły kredyt frankowy (dalej: frankowicze[1]), mogą pozywać banki przed sądem właściwym wg siedziby banku lub wg miejsca zamieszkania frankowicza. Mniej oczywistą kwestią jest…
21.01.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

E-wniosek o pozwolenie na budowę od 1 lipca 2021

autor: Kacper Łagodziński

Już niebawem będzie możliwe złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej. 1 lipca br. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego, będąca kontynuacją cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce. Od sierpnia 2020 roku funkcjonuje oficjalny rządowy portal do składania dokumentów w procesie budowlanym (e-budownictwo.gunb.gov.pl). Za pomocą portalu…
20.01.2021AktualnościNośniki reklamowe

Projekt budowlany na starych zasadach pomimo uchylenia rozporządzenia z 2012 roku

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie 19 września 2020 r. W świetle nowych przepisów, projekt budowlany składa się zasadniczo z 3 części: z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz z projektu technicznego. Ustawodawca przewidział 12 miesięczny okres przejściowy. W praktyce pojawiają się wątpliwości dotyczące…
18.01.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy plan miejscowy może zakazać stosowania pieców na paliwo stałe?

autor: Kacper Łagodziński

Zakaz stosowania pieców na paliwo stałe może znaleźć się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w czterech sprawach dotyczących planów uchwalonych przez Radę Miasta Poznania. Pogląd budzi kontrowersje, biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych. 22 grudnia 2020 roku,…
15.01.2021AktualnościNośniki reklamowe

Tarcza Finansowa PFR 2.0.

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

Z uwagi na drugą falę pandemii dostępny jest nowy program wsparcia finansowego w postaci subwencji umarzalnych nawet do 100% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zamknąć działalność ze względu na COVID-19. Powyższe dotyczy przede wszystkim branż związanych z gastronomią, hotelarstwem, turystyką, kulturą, rozrywką…
15.01.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odwołanie na zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego

autor: Konrad Różowicz

Zgodnie z art. 513 pkt 3) nowego P.z.p. odwołanie przysługuje m.in. na zaniechanie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Wskazany przepis daje nowe możliwości w zakresie kwestionowania decyzji zamawiającego. Odwołanie na nieprzeprowadzenie…
04.01.2021AktualnościNośniki reklamowe

Rok 2021 pod znakiem nowelizacji KSH – co nowego w prawie

autor: Adrianna Adamczyk , Maria Narkiewicz

Mijają dwie dekady od wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [dalej jako: KSH]. Przyjęte wówczas rozwiązania nie przystają już do zmieniających się standardów rynkowych, stąd też dostrzeżono potrzebę gruntownej nowelizacji prawa handlowego. O proponowanych rozwiązaniach w ogólności możecie Państwo…
31.12.2020AktualnościNośniki reklamowe

Nowy obowiązek związany z informowaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawartych umowach o dzieło

autor: Anna Kucal

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r., płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło jest zobowiązana do poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło. Obowiązek zgłoszeniowy został wyłączony w sytuacji, gdy  umowa o dzieło będzie zawarta z własnym pracownikiem lub z osobą, która w ramach takiej umowy będzie wykonywać…
18.12.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Obowiązek współdziałania zamawiającego z wykonawcą na gruncie nowego P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Przepisem rozpoczynającym dział VII nowego P.z.p., w którym zakodowano regulacje dotyczące umów w sprawie zamówień publicznych, jest art. 431, wyrażający obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy realizacji kontraktu. Z jednej strony, powyższe, stanowi wyraz nowego spojrzenia na umowy w sprawie zamówień publicznych, a z drugiej ustanawia po stronie…
08.12.2020AktualnościNośniki reklamowe

Program zapobiegania powstawaniu odpadów jednym ze środków przejścia na GOZ

autor: Joanna Kostrzewska , Magdalena Czajka

Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach[1] [dalej: Nowelizacja] wprowadza szereg zmian wynikających z konieczności całkowitej transpozycji do polskiego porządku prawnego, przyjętych w 2018 roku, dyrektyw tzw. pakietu odpadowego.[2] W projekcie zaproponowano regulacje, które kładąc nacisk na zapobieganie…