serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

11.09.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wykluczenie wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Niedochowanie należytej staranności przy realizacji zamówienia publicznego może stanowić okoliczność tamującą ubieganie się wykonawcy o kolejne kontrakty publiczne. W ramach nowego P.z.p. przesłanka wykluczenia, nawiązująca do wskazanej okoliczności, została rozszerzona, a w konsekwencji wykazuje potencjał objęcia szerszego kręgu pretendentów do uzyskania zamówienia…
28.08.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Rozszerzenie zakresu informacji podlegających utajnieniu w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

W wyniku dokonanej w ramach nowego P.z.p. redukcji zakresu informacji jakie zamawiający obowiązani będą podać do publicznej wiadomości w ramach sesji otwarcia ofert, rozszerzeniu ulegnie potencjalny zakres informacji, które wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego będą mogli objąć tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacjami tymi będą: termin wykonania…
27.08.2020AktualnościNośniki reklamowe

Prawo komunikacji elektronicznej

autor: Grzegorz Gryciuk

Trwają prace nad projektami ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy ją wprowadzającej. Ww. regulacja ma zastąpić najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r. ustawę Prawo telekomunikacyjne i stanowić ma implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Ma…
24.08.2020AktualnościNośniki reklamowe

Od października troszkę inna rzeczywistość dla małych firm

autor: Michał Kostrzewa

W dniu 1 października 2020 r. wejdą w życie zmiany przepisów w zakresie VAT polegające na wprowadzeniu tzw. JPK_VAT. Dla większości małych – często jednoosobowych firm – zapewne nie będzie to sprawa kluczowa, ale dla księgowych tych firm i owszem. Dlatego warto zwrócić uwagę na konieczność drobnej modyfikacji zasad współpracy przedsiębiorców z obsługującymi ich…
19.08.2020AktualnościNośniki reklamowe

Koronawirus nie uzasadnia zwolnienia od kosztów sądowych

autor: Piotr Kołodziejczak , Martyna Krystman

Powołanie się na skutki pandemii, przy ogólnej dobrej kondycji majątkowej przedsiębiorcy, nie uzasadnia zwolnienia od kosztów sądowych. Sąd Najwyższy [dalej także: SN] orzekł[1], że motywowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, przy ogólnej dobrej kondycji majątkowej przedsiębiorcy, nie uzasadnia…
14.08.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań przez konsorcjanta

autor: Konrad Różowicz

Przepis art. 60 nowego P.z.p. kreuje po stronie zamawiającego uprawnienie do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań, przez poszczególnych z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wskazane uprawnienie nie zostało wprost powiązane z innym, znanym uczestnikom rynku zamówień publicznych, prawem zamawiającego do wyłączenia współpracy…
11.08.2020Ceny transferoweNośniki reklamowe

Usługi o niskiej wartości dodanej a ceny transferowe

autor: Katarzyna Lewandowska

W przypadku usług o niskiej wartości dodanej, przy spełnieniu ściśle określonych warunków, można skorzystać z pewnego rodzaju uproszczeń przy wypełnianiu obowiązków związanych z cenami transferowymi. Transakcje usług o niskiej wartości dodanej – zgodnie z wytycznymi OECD – zostały objęte regulacjami typu „safe harbour” („bezpiecznej przystani”), które polegają…
31.07.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Ustawowa limitacja maksymalnej wysokości kar umownych z kontraktach publicznych

autor: Konrad Różowicz

Zaprezentowana 20 czerwca 2020 r. nowelizacja ustawy nowego P.z.p., tj. aktu, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., przewiduje m.in. ograniczenie maksymalnej wysokości kar umownych jakie będą mogły zostać naliczone w związku z realizacją kontraktu publicznego. Aktualnie przewiduje się ustanowienie limitu na poziomie 20% wartości netto umowy. Ograniczenie…
24.07.2020AktualnościNośniki reklamowe

Objaśnienia podatkowe w związku z COVID

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów 21 lipca 2020 r. wydało objaśnienia podatkowe w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wyjaśnienia są dość obszerne i odnoszą się do określonych rozwiązań, które zostały wprowadzone lub zmienione przez poszczególne tzw. tarcze antykryzysowe. Wśród zawartych…
17.07.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Oświadczenie o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami

autor: Konrad Różowicz

Przepisy nowego P.z.p. nakładają na wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia, obowiązek złożenia oświadczenia z którego będzie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wspomniane oświadczenie, podobnie jak zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału, będzie składane wraz z ofertą lub…