serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

03.04.2024Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Czy można wytłumaczyć się z rażąco niskiej ceny zyskiem niematerialnym lub minimalizowaniem straty?

autor: Jan Winiarski

Badanie rażąco niskiej ceny ofertowej i weryfikacja konieczności ewentualnego odrzucenia oferty z powodu zdiagnozowania rażąco niskiej ceny są jednym z najczęstszych, jeśli nie najczęstszym problemem spotykanym przez gospodarzy postępowań i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pojęcie rażąco niskiej ceny nie zostało zdefiniowane w…
23.02.2022Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Brak obowiązku określenia końcowego terminu naliczania kar umownych oraz ich kwoty maksymalnej – uzasadnienie uchwały III CZP 16/21

autor: Krzysztof Drapiński

W ostatnich tygodniach pojawiło się uzasadnienie do omawianej przeze mnie wcześniej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 09 grudnia 2021 r., wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 16/21. Pomimo iż jej sentencja wyjaśniła wątpliwości związane z przedmiotową materią, uważam że warto poświęcić kilka słów treści uzasadnienia. Dla porządku, przypomnieć należy na wstępie…
17.12.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Brak obowiązku określenia końcowego terminu naliczania kar umownych oraz ich kwoty maksymalnej

autor: Krzysztof Drapiński

W ostatnich latach, w orzecznictwie sądowym pojawiła się rozbieżność, czy dopuszczalnym jest naliczanie kar umownych bez określenia terminu końcowego ich naliczania lub kwoty maksymalnej. Wątpliwości te rozwiewa wyczekiwana przez autora uchwała Sądu Najwyższego z dnia 09 grudnia 2021 r., wydana w sprawie o sygn. akt III CZP 16/21. Przedmiotowa rozbieżność wydaje…
18.08.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Należyta staranność we wskazywaniu instalacji w ofercie

autor: Konrad Różowicz

W postępowaniu o udzielenie zamówienia kompleksowego, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zamawiający obowiązany jest żądać od wykonawców wskazania w składanych ofertach m.in. instalacji, w których nastąpi zagospodarowanie odpadów komunalnych (art. 6d ust. 4 pkt 5 u.c.p.g.). Przy dopełnianiu tego obowiązku, należy dochować należytą staranność,…
16.08.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Jednolita stawka za tonę odebranych odpadów

autor: Konrad Różowicz

W 2019 r., w u.c.p.g, ustanowiono obligatoryjne reguły tonażowego rozliczania usług odbioru lub zagospodarowania odpadów komunalnych realizowanych w oparciu o umowy w sprawie zamówień publicznych (art. 6f ust. 3 i 4 u.c.p.g.). Od początku obowiązywania nowych reguł, pojawiały się głosy,  iż stawki te muszą być stawkami dostosowanymi do konkretnych frakcji odpadów,…
21.05.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Kwestionowanie decyzji zamawiającego o stosowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia

autor: Konrad Różowicz

Nowe P.z.p. zachowuje podział przesłanek wykluczenia na dwie kategorie: obligatoryjne oraz fakultatywne podstawy eliminacji wykonawcy z postępowania. Zmianie ulegnie m.in. ustawowa kwalifikacja  niektórych podstaw wykluczenia do jednej z ww. kategorii. Syntetyzując, kosztem uszczuplenia katalogu obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, wrosła ilość fakultatywnych…
23.04.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Przewidywalność klauzuli waloryzacyjnej wymaganej nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Kontrakty publiczne zawierane w reżimie nowego P.z.p. na okres dłuższy niż 12 miesięcy,  których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, muszą zawierać klauzule waloryzacyjne modyfikujące wysokość wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Klauzule takie muszą gwarantować wykonawcom pewność zmiany…
09.04.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wzywać czy nie wzywać, oto jest pytanie

autor: Konrad Różowicz

Nowe regulacje zamówieniowe w sposób bardziej precyzyjny niż przepisy uchylonego P.z.p. regulują materię wzywania bądź odstąpienia od wzywania wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Należy o nich pamiętać, aby nie narazić się na zarzut bezpodstawnego wzywania wykonawcy do złożenia oświadczeń lub dokumentów lub niezasadne odstąpienia od takie wezwania. Oświadczenia…
26.03.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zmiany w badaniu rażąco niskiej ceny

autor: Konrad Różowicz

Nowe P.z.p. wprowadza kolejne zmiany w regulacjach dotyczących badania rażąco niskiej ceny. Modyfikacji uległ m.in. katalog ofert, których ceny będą uwzględniane przy obliczaniu średniej arytmetycznej, stanowiącej punkt odniesienia, dla wszczęcia procedury wyjaśnień w zakresie RNC. Nieuwzględnianie ofert odrzuconych Powyższe zestawienie ukazuje, że wraz z…
12.03.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Konieczność zapewnienia związania ofertą

autor: Konrad Różowicz

Przepisy nowego P.z.p. wprowadzają zmiany m.in. w zakresie dotyczącym związania ofertą. W nowym stanie prawnym zdezaktualizowaniu uległy niektóre stanowiska orzecznicze, w tym m.in. wyrażone w wyroku KIO z dnia 8 stycznia 2021 r. (KIO 3333/20), które można zsyntetyzować w stwierdzeniu, że upływ terminu związania ofertą skutkuje wygaszeniem oferty. Podstawowy…