serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

15.01.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odwołanie na zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego

autor: Konrad Różowicz

Zgodnie z art. 513 pkt 3) nowego P.z.p. odwołanie przysługuje m.in. na zaniechanie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Wskazany przepis daje nowe możliwości w zakresie kwestionowania decyzji zamawiającego. Odwołanie na nieprzeprowadzenie…
18.12.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Obowiązek współdziałania zamawiającego z wykonawcą na gruncie nowego P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Przepisem rozpoczynającym dział VII nowego P.z.p., w którym zakodowano regulacje dotyczące umów w sprawie zamówień publicznych, jest art. 431, wyrażający obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy realizacji kontraktu. Z jednej strony, powyższe, stanowi wyraz nowego spojrzenia na umowy w sprawie zamówień publicznych, a z drugiej ustanawia po stronie…
04.12.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Kwestionowanie klauzul kontraktu o zamówienia publiczne

autor: Konrad Różowicz

Wykreowane przez zamawiającego klauzule kontraktu o zamówienia publiczne mogą stanowić przedmiot zarzutów odwoławczych. Wraz z wejściem w życie nowego P.z.p. skuteczne skorzystanie z środków ochrony prawnej, w celu zakwestionowania postanowień przyszłych umów, będzie mogło nastąpić w szerszym niż dotychczas zakresie. Zwrócenie uwagi na kontrakty publiczne Jednym…
20.11.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Nowe obowiązki sprawozdawcze zamawiających jako źródło informacji o grzechach konkurentów

autor: Konrad Różowicz

Przepisy nowego P.z.p., które zaczną współkształtować rzeczywistość zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r., przewidują m.in. zwiększenie poziomu obciążeń sprawozdawczo-analitycznych po stronie zamawiających. W opracowanych przez podmioty publiczne dokumentach zakodowane będą m.in. informacje dotyczące realizacji zamówienia. Dokumenty te będą podlegać udostępnieniu…
06.11.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Oferty elektroniczne w zamówieniach o wartości krajowej w świetle nowego P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Data 1 stycznia 2021 r. nie tylko wyznacza moment wejścia w życie nowego P.z.p. ale również wieńczy okres zawieszenia elektronizacji zamówień o wartości krajowej. Zmieniona rzeczywistość prawna, nie będzie jednak w pełni jednolita, albowiem elektronizacja zamówień o wartości krajowej nie w pełni powiela rozwiązania znane z praktyki ubiegania się o zamówienia…
23.10.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odstąpienie od wykluczenia wykonawcy z powołaniem na zasadę proporcjonalności

autor: Konrad Różowicz

Obowiązująca w przestrzeni zamówień publicznych zasada proporcjonalności, dozna ewolucji na gruncie przepisów które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Z powołaniem na nieproporcjonalność, zamawiający będzie mógł odstąpić o wyeliminowania z postępowania wykonawcy, wobec którego zaktualizowały się niektóre spośród fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania.…
25.09.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Uproszczenia w zakresie podmiotowych środków dowodowych

autor: Konrad Różowicz

Opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 9 września 2020 r., zawiera propozycję regulacji potwierdzających zapowiadany kierunek uproszczeń dowodowych. Wskazany projekt przewiduje m.in. scalenie szeregu oświadczeń…
11.09.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wykluczenie wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Niedochowanie należytej staranności przy realizacji zamówienia publicznego może stanowić okoliczność tamującą ubieganie się wykonawcy o kolejne kontrakty publiczne. W ramach nowego P.z.p. przesłanka wykluczenia, nawiązująca do wskazanej okoliczności, została rozszerzona, a w konsekwencji wykazuje potencjał objęcia szerszego kręgu pretendentów do uzyskania zamówienia…
28.08.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Rozszerzenie zakresu informacji podlegających utajnieniu w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

W wyniku dokonanej w ramach nowego P.z.p. redukcji zakresu informacji jakie zamawiający obowiązani będą podać do publicznej wiadomości w ramach sesji otwarcia ofert, rozszerzeniu ulegnie potencjalny zakres informacji, które wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego będą mogli objąć tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacjami tymi będą: termin wykonania…
14.08.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań przez konsorcjanta

autor: Konrad Różowicz

Przepis art. 60 nowego P.z.p. kreuje po stronie zamawiającego uprawnienie do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań, przez poszczególnych z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wskazane uprawnienie nie zostało wprost powiązane z innym, znanym uczestnikom rynku zamówień publicznych, prawem zamawiającego do wyłączenia współpracy…