serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

23.04.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Przewidywalność klauzuli waloryzacyjnej wymaganej nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Kontrakty publiczne zawierane w reżimie nowego P.z.p. na okres dłuższy niż 12 miesięcy,  których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, muszą zawierać klauzule waloryzacyjne modyfikujące wysokość wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Klauzule takie muszą gwarantować wykonawcom pewność zmiany…
09.04.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wzywać czy nie wzywać, oto jest pytanie

autor: Konrad Różowicz

Nowe regulacje zamówieniowe w sposób bardziej precyzyjny niż przepisy uchylonego P.z.p. regulują materię wzywania bądź odstąpienia od wzywania wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Należy o nich pamiętać, aby nie narazić się na zarzut bezpodstawnego wzywania wykonawcy do złożenia oświadczeń lub dokumentów lub niezasadne odstąpienia od takie wezwania. Oświadczenia…
26.03.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zmiany w badaniu rażąco niskiej ceny

autor: Konrad Różowicz

Nowe P.z.p. wprowadza kolejne zmiany w regulacjach dotyczących badania rażąco niskiej ceny. Modyfikacji uległ m.in. katalog ofert, których ceny będą uwzględniane przy obliczaniu średniej arytmetycznej, stanowiącej punkt odniesienia, dla wszczęcia procedury wyjaśnień w zakresie RNC. Nieuwzględnianie ofert odrzuconych Powyższe zestawienie ukazuje, że wraz z…
12.03.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Konieczność zapewnienia związania ofertą

autor: Konrad Różowicz

Przepisy nowego P.z.p. wprowadzają zmiany m.in. w zakresie dotyczącym związania ofertą. W nowym stanie prawnym zdezaktualizowaniu uległy niektóre stanowiska orzecznicze, w tym m.in. wyrażone w wyroku KIO z dnia 8 stycznia 2021 r. (KIO 3333/20), które można zsyntetyzować w stwierdzeniu, że upływ terminu związania ofertą skutkuje wygaszeniem oferty. Podstawowy…
26.02.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zabezpieczenie interesu wykonawcy wspierającego zamawiającego w przygotowaniu postępowania

autor: Konrad Różowicz

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zostać poprzedzone wstępnymi konsultacjami rynkowymi (dotychczas nazywanymi dialogiem technicznym). Ich celem jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia i poinformowanie wykonawców o planach, jakie ma zamawiający oraz wymaganiach dotyczących zamówienia. Wykonawca zamierzający wesprzeć…
12.02.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odwołanie w zamówieniu na usługi społeczne

autor: Konrad Różowicz

Dotychczasowa, wiodąca, linia orzecznicza KIO negowała możliwość skutecznego odwołania się od czynności i zaniechań zamawiających podejmowanych w toku udzielania tzw. podprogowych zamówień na usługi społeczne (o wartości wyższej niż równowartość 30 tys. euro ale mniejszej niż równowartość 750 000 euro). Czy wejście w życie nowego P.z.p., nakierowanego m.in. na…
29.01.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Termin na składanie pytań do SWZ w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

W nowej rzeczywistości zamówieniowej, zmianie uległ sposób ustalenia terminu, w którym złożenie pytania do SWZ aktualizuje po stronie zamawiającego obowiązek udzielenia na nie odpowiedzi. W wielu przypadkach wykonawcy uzyskali dłuższe terminy na kierowanie wiążących pytań. Zgodnie z art. 135 ust. 1 nowego P.z.p., znajdującym bezpośrednie zastosowanie do postępowań…
15.01.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odwołanie na zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego

autor: Konrad Różowicz

Zgodnie z art. 513 pkt 3) nowego P.z.p. odwołanie przysługuje m.in. na zaniechanie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Wskazany przepis daje nowe możliwości w zakresie kwestionowania decyzji zamawiającego. Odwołanie na nieprzeprowadzenie…
18.12.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Obowiązek współdziałania zamawiającego z wykonawcą na gruncie nowego P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Przepisem rozpoczynającym dział VII nowego P.z.p., w którym zakodowano regulacje dotyczące umów w sprawie zamówień publicznych, jest art. 431, wyrażający obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy realizacji kontraktu. Z jednej strony, powyższe, stanowi wyraz nowego spojrzenia na umowy w sprawie zamówień publicznych, a z drugiej ustanawia po stronie…
04.12.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Kwestionowanie klauzul kontraktu o zamówienia publiczne

autor: Konrad Różowicz

Wykreowane przez zamawiającego klauzule kontraktu o zamówienia publiczne mogą stanowić przedmiot zarzutów odwoławczych. Wraz z wejściem w życie nowego P.z.p. skuteczne skorzystanie z środków ochrony prawnej, w celu zakwestionowania postanowień przyszłych umów, będzie mogło nastąpić w szerszym niż dotychczas zakresie. Zwrócenie uwagi na kontrakty publiczne Jednym…