serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

25.09.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Uproszczenia w zakresie podmiotowych środków dowodowych

autor: Konrad Różowicz

Opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 9 września 2020 r., zawiera propozycję regulacji potwierdzających zapowiadany kierunek uproszczeń dowodowych. Wskazany projekt przewiduje m.in. scalenie szeregu oświadczeń…
11.09.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wykluczenie wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Niedochowanie należytej staranności przy realizacji zamówienia publicznego może stanowić okoliczność tamującą ubieganie się wykonawcy o kolejne kontrakty publiczne. W ramach nowego P.z.p. przesłanka wykluczenia, nawiązująca do wskazanej okoliczności, została rozszerzona, a w konsekwencji wykazuje potencjał objęcia szerszego kręgu pretendentów do uzyskania zamówienia…
28.08.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Rozszerzenie zakresu informacji podlegających utajnieniu w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

W wyniku dokonanej w ramach nowego P.z.p. redukcji zakresu informacji jakie zamawiający obowiązani będą podać do publicznej wiadomości w ramach sesji otwarcia ofert, rozszerzeniu ulegnie potencjalny zakres informacji, które wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego będą mogli objąć tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacjami tymi będą: termin wykonania…
14.08.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań przez konsorcjanta

autor: Konrad Różowicz

Przepis art. 60 nowego P.z.p. kreuje po stronie zamawiającego uprawnienie do zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań, przez poszczególnych z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wskazane uprawnienie nie zostało wprost powiązane z innym, znanym uczestnikom rynku zamówień publicznych, prawem zamawiającego do wyłączenia współpracy…
31.07.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Ustawowa limitacja maksymalnej wysokości kar umownych z kontraktach publicznych

autor: Konrad Różowicz

Zaprezentowana 20 czerwca 2020 r. nowelizacja ustawy nowego P.z.p., tj. aktu, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., przewiduje m.in. ograniczenie maksymalnej wysokości kar umownych jakie będą mogły zostać naliczone w związku z realizacją kontraktu publicznego. Aktualnie przewiduje się ustanowienie limitu na poziomie 20% wartości netto umowy. Ograniczenie…
17.07.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Oświadczenie o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami

autor: Konrad Różowicz

Przepisy nowego P.z.p. nakładają na wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia, obowiązek złożenia oświadczenia z którego będzie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wspomniane oświadczenie, podobnie jak zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału, będzie składane wraz z ofertą lub…
03.07.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest często wykorzystywanym przez zamawiających publicznych instrumentem. Szczególnie popularny jest w przypadku zamówień na usługi realizowane w perspektywie średnio- lub długookresowej oraz zamówieniach na roboty budowlane. Regulacje dotyczące zwrotu zabezpieczenia doznają modyfikacji na gruncie nowego P.z.p. Obowiązek…
19.06.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wspólne spełnianie warunków w zakresie uprawnień przez konsorcjum w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Reglamentacja niektórych sfer działalności gospodarczej stanowi podstawę do formułowania przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W przypadku konsorcjów, spełnianie kryteriów kwalifikacji w zakresie uprawnień, powinno badać się wyłącznie w stosunku do wykonawców,…
05.06.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zwrot gadżetów przekazanych w toku przetargu

autor: Konrad Różowicz

Ubieganie się o uzyskanie zamówienia publicznego, nie tylko może wiązać się z koniecznością przekazania zamawiającemu szeregu dokumentów (katalogów produktów, certyfikatów itp.) ale również może zmusić pretendenta do dostarczenia modeli, próbek, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów. Ze względu na aktualnie obowiązujące regulacje P.z.p. w magazynach…
22.05.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

COVID-owe zmiany P.z.p. inspirowane nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Wśród zapowiadanych w komunikatach zmian zamówieniowych w ramach tarczy 4.0 dostrzec można inspiracje zaczerpnięte z nowego P.z.p. W konsekwencji niektóre rozwiązania prawne przewidziane w nowym P.z.p. zostaną sprawdzone pół roku przed wejściem w życie nowej ustawy. Zapowiadane wsparcie wykonawców Zgodnie z opublikowanym na stronie UZP komunikatem[1] pakiet…