serwis prowadzi

25.03.2019

Ceny transferowe

Korekty cen transferowych w 2019 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Wraz ze zmianami dotyczącymi cen transferowych, które obowiązują od początku 2019 r. ustawodawca uregulował również kwestie dotyczące zasad ujmowania tzw. korekt cen transferowych. Wprowadzona została jednoznaczna reguła, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie. Najwięcej wątpliwości podatników dotyczyły okresu przejściowego tzn. czy korekty dotyczące roku 2018 r. powinny zostać rozpoznane według dotychczasowych czy według nowych zasad.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;

2) nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych;

3) w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik;

4) podmiot powiązany ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo w państwie lub terytorium, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem;

5) podatnik potwierdzi fakt dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Ustawodawca przewidział również, że zarówno w przypadku przychodów jak i kosztów korekta taka powinna zostać ujęta w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy, a nie w okresie, kiedy została wystawiona faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający dokonanie korekty.

Natomiast zgodnie z przepisami przejściowymi oraz wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów umieszczonymi na stronie internetowej (https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/ujmowanie-korekt-cen-transferowych-wystawionych-w-2019-r-a-dotyczacych-transakcji-lub-innych-zdarzen-realizowanych-w-2018-r/) do rozliczeń za 2018 r. znajdą jeszcze zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Oznacza to, że w roku 2019 r. mogą zostać ujęte dwie korekty tj. dotyczące roku 2018 (rozpoznane po dacie otrzymania faktury korygującej lub innego dokumentu) oraz dotyczące roku 2019 (a więc roku, którego dotyczą mimo, że mogą zostać otrzymane w 2020 r.).

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Ceny transferowe10.05.2017

Zmiany w zakresie cen transferowych

Ceny transferowe12.05.2017

Obowiązek dokumentacyjny a progi transakcyjne

wszystkie wpisy
"

Dobrze przygotowana dokumentacja chroni przed 50 % stawką podatku i gwarantuje podatkowe bezpieczeństwo transakcji.

"

Dowiedz się więcej:

Ceny transferowe