serwis prowadzioi

26.01.2018

Gospodarka odpadami

Wprowadzającym produkty w opakowaniach grożą kary pieniężne

autor: Urszula Szefler

Każdy producent towarów, które posiadają opakowanie (np. słodyczy, jogurtów, kosmetyków lub farb) jest wprowadzającym produkty w opakowaniach. Status wprowadzającego produkty w opakowaniach wiąże się z licznymi obowiązkami m.in. wpisem do rejestru i podawaniem numeru rejestrowego w dokumentach. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować koniecznością zapłaty administracyjnych kar pieniężnych.

W myśl art. 8 pkt 23) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze z.), wprowadzającym produkty w opakowaniach jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

1)      wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 prawa własności przemysłowej, lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,

2)      pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu,

3)      prowadzący:

– jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,

– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach.

 

Jednocześnie art. 8 pkt 24) ww. ustawy precyzuje, że przez wprowadzenie do obrotu rozumie się odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu uważa się także:

a)      import opakowań,

b)      import produktów w opakowaniach,

c)      wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,

d)      wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach

- dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

 

            Zatem wprowadzającymi produkty w opakowaniach będą zasadniczo wszyscy działający w Polsce producenci lub dystrybutorzy towarów, które są umieszczone w skrzynce, pojemniku, pudełku, butelce, torebce, worku itp.

Jednym z podstawowych obowiązków wprowadzającego produkty w opakowaniach jest wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa (por. art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 21). Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach i podlega opłacie. W chwili dokonania wpisu do rejestru marszałek województwa nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia o nim przedsiębiorcę. Zadaniem rejestru jest ewidencja podmiotów dostarczających towary razem z opakowaniami i realizacja innych celów z zakresu szeroko rozumianego gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Po wpisie do rejestru wprowadzający produkty w opakowaniach musi umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (por. art. 63 ww. ustawy o odpadach). Ustawa nie precyzuje jakie dokumenty należy uznawać za sporządzane w związku z prowadzoną działalnością. Wydaje się, że numer rejestrowy powinien być przede wszystkim wpisywany w umowach sprzedaży, dostawy i wszelkich innych dokumentach dotyczących bezpośrednio produktów w opakowaniach. Informacja o numerze rejestrowym potwierdza kontrahentowi, że sprzedawca lub dystrybutor wypełnia obowiązki ustawowe wprowadzającego produkty w opakowaniach.

Należy pamiętać, że prowadzenie działalności w zakresie wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach bez wymaganego wpisu do rejestru lub nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością wbrew obowiązkowi jest zagrożone wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej. Zgodnie z art. 194 ust. 3 ww. ustawy o odpadach, kara administracyjna w takich przypadkach może wynosić od 1.000 zł do 1.000.000 zł. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami wymierza karę administracyjną w drodze decyzji. Wprowadzający produkty w opakowaniach może zminimalizować ryzyko zapłaty kar administracyjnych jeżeli dopełni obowiązków ustawowych, w szczególności wpisu do rejestru oraz będzie umieszczać numer rejestrowy w dokumentach dotyczących wykonywanej działalności.

Urszula Szefler

Urszula Szefler

radca prawny, starszy konsultant

Masz pytanie?

Urszula Szefler

radca prawny, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Gospodarka odpadami21.03.2023

Odpowiedzialność karna w gospodarce odpadami

Gospodarka odpadami29.03.2022

Drugie lub kolejne zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów a decyzja środowiskowa

wszystkie wpisy
"

Prowadzenie działalności w branży gospodarki odpadami wymaga nieustannego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość prawną. W tych trudnych warunkach pomagamy podejmować trafne decyzje biznesowe, z powodzeniem wspierając naszych Klientów.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami