serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

13.03.2018Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Przełom w odszkodowaniach planistycznych?!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Przy okazji uchwalenia nowego prawa wodnego zmieniono przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące odszkodowań związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jaka jest waga wprowadzonych w tym zakresie zmian? Zmiana wprowadzona w ustawie Prawo wodne… Otóż na mocy art. 497 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 20…
25.04.2016Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Kiedy można dochodzić odszkodowania w związku z wprowadzonymi planem ograniczeniami zabudowy?

autor: Agata Legat

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty…
21.01.2016Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Plany miejscowe wygasłe w 2003 r. nabierają znaczenia w sprawach odszkodowawczych

autor: Agata Legat

Zgodnie z ugruntowanym już stanowiskiem Sądu Najwyższego, ocena zasadności roszczeń o odszkodowanie i wykup zgłaszanych na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.), wymaga wzięcia pod uwagę m.in. ustaleń planów miejscowych, które wygasły w 2003 r.  Chodzi tu o plany, które zostały…
13.04.2015Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Zbycie nieruchomości, której wartość spadła na skutek uchwalenia planu

autor: Agata Legat

W artykule pt. „Roszczenia w związku z uchwaleniem planu miejscowego” omówiliśmy roszczenia przysługujące właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości, z których korzystanie w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się, na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niemożliwe bądź istotnie…
25.11.2014Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Roszczenia w związku z uchwaleniem planu miejscowego

autor: Agata Legat

Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, z których korzystanie w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone mogą dochodzić: odszkodowań za poniesioną rzeczywistą szkodę; albo wykupu nieruchomości. Ww. roszczenia…
03.06.2014Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Warto zgłaszać wnioski i uwagi do planu miejscowego

autor: | Agata Legat |

Ustalenia planu miejscowego są jednym z zasadniczych czynników wpływających na wartość nieruchomości. To one decydują o jej inwestycyjnym potencjale- o tym czy i jaka zabudowa na danym terenie jest dozwolona i jakie są jej parametry graniczne. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyznaje zainteresowanym właścicielom…