serwis prowadzioi

24.07.2014

PPP i projekty hybrydowe

UE sprzyja projektom hybrydowym

autor: Katarzyna Dudziak

Nowe rozporządzenie ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dotyczące funduszy UE w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 wprowadza szereg nowych mechanizmów, które ułatwią realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) łączonego z dofinansowaniem ze środków unijnych (tzw. projekty hybrydowe). Poprawie uległa też pozycja partnerów prywatnych w projektach hybrydowych, co w nowym okresie programowania powinno ich zachęcić realizacji przedsięwzięć w takiej formule.

Partner prywatny będzie mógł uzyskać status beneficjenta unijnego wsparcia (będzie mógł stać się stroną umowy o dofinansowanie), co umożliwi mu samodzielne i bezpośrednie rozliczanie wydatków ponoszonych w projekcie z instytucją przyznającą dofinansowanie.

Jednocześnie dla PPP wprowadzono też odstępstwo od ogólnego zakazu zmian podmiotu będącego stroną umowy o dofinansowanie. Dopuszczalna stała się bowiem zmiana beneficjenta projektu finansowanego z funduszy UE w trakcie jego trwania (nie będzie to stanowić naruszenia przepisów dotyczących trwałości projektu projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia). Zmiana taka będzie możliwa zarówno z podmiotu publicznego na partnera prywatnego, jak i z partnera prywatnego na podmiot publiczny czy wreszcie – z partnera prywatnego na inny, nowy podmiot prywatny.

Niezależnie od powyższego wprowadzono także kwalifikowalność kosztów partnera prywatnego (po spełnieniu określonych warunków) w modelu projektu hybrydowego, gdzie stroną umowy o dofinansowanie jest podmiot publiczny.

Dotychczasowe problemy z finansowaniem wynagrodzenia partnera prywatnego na etapie eksploatacji projektu współfinansowanego w ramach funduszy UE może usunąć przewidziana rozporządzeniem instytucja rachunku powierniczego. Instytucja zarządzająca danym programem operacyjnym przekazuje wówczas kwotę refundacji należnej partnerowi prywatnemu na rachunek bankowy (powierniczy), za którego założenie i obsługę odpowiada podmiot publiczny, będący stroną umowy PPP. Rachunek powierniczy jest w takim przypadku objęty pisemną umową zawieraną pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, zatwierdzoną przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym. Powyższe rozwiązanie będzie mieć największe znaczenie w modelu PPP, w którym wynagrodzenie partnera prywatnego, należne od podmiotu publicznego, stanowi zryczałtowane wynagrodzenie pieniężne wypłacane cyklicznie przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego w fazie eksploatacji infrastruktury (opłata za dostępność). Instytucja rachunku powierniczego zabezpieczy prawidłowe wykorzystanie środków finansowych zdeponowanych na rachunku i umożliwi przekazywanie partnerowi prywatnemu kwot refundacji przez cały okres trwania umowy PPP, także poza okresem kwalifikowalności wydatków w projekcie unijnym.

Katarzyna Dudziak

Katarzyna Dudziak

radca prawny, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Dudziak

radca prawny, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

PPP i projekty hybrydowe18.09.2014

Definicja projektu hybrydowego–nowe przepisy

wszystkie wpisy
"

Nasza pomoc prawna skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadząc swój biznes na co dzień zderzają się z problemami prawnymi.

"

Dowiedz się więcej:

Kompleksowa obsługa