serwis prowadzi

08.10.2020

Proces inwestycyjny

Przenoszenie pozwoleń na budowę po 19 września 2020 r.

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Z dniem 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Znowelizowane przepisy prawa budowlanego ułatwią między innymi przenoszenie pozwoleń na budowę.

Przed nowelizacją prawa budowlanego, która weszła w życie z dniem 19 września 2020 r., by móc kontynuować budowę na nieruchomości dla której wydano pozwolenie na budowę konieczne było uzyskanie zgody adresata tego pozwolenia na przeniesienie praw i obowiązków z niego wynikających na nabywcę nieruchomości i uzyskanie decyzji administracyjnej w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę. W uzasadnieniu projektu nowelizacji prawa budowlanego, która weszła w życie dnia 19 września 2020 r. wskazano, iż głównym problemem pojawiającym się w praktyce była konieczność legitymowania się zgodą dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia w sytuacjach, gdy w związku z nabyciem nieruchomości wraz z obiektem budowlanym będącym w budowie, strony nie uregulowały kwestii przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę. W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, iż po transakcji sprzedaży dotychczasowi inwestorzy nie chcieli następczo wyrażać zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę albo żądali od nabywców dodatkowych opłat za taką zgodę, jak również zdarzały się sytuacje, w których byli oni po prostu nieosiągalni lub nie było z nimi kontaktu.  

W celu wyeliminowania tego rodzaju kłopotów, znowelizowane przepisy oparto na domniemaniu, że celem sprzedaży nieruchomości, na której była rozpoczęta budowa, jest nabycie nieruchomości wraz z budową i prawami do jej realizacji. W konsekwencji po nowelizacji, jeśli po wydaniu pozwolenia na budowę dojdzie do zmiany właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a nowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości chce kontynuować budowę musi, jak dotychczas, wystąpić z wnioskiem do organu o przeniesienie na siebie wydanego pozwolenia na budowę, lecz istotnym novum jest, iż w takim przypadku nie ma obowiązku przedłożenia do wniosku o przeniesienie pozwolenia zgody byłego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na jego przeniesienie. Zgodnie z dodanym do art. 40 Prawa budowlanego ustępem 1a zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę. Warunkiem jest jednak, by pozwolenie na budowę było wydane na rzecz byłego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nim objętej. W sytuacji, gdy pozwolenie na budowę zostało wydane na rzecz np. dzierżawcy nieruchomości czy użyczającego, zmiana właściciela nieruchomości lub jej użytkownika wieczystego nie wyłączy wymogu przedłożenia zgody dotychczasowego inwestora będącego dzierżawcą na przeniesienie pozwolenia na budowę.

Istotne znaczeniem ma fakt, że nowe, uproszczone regulacje znajdą zastosowanie nie tylko do spraw o przeniesienie pozwoleń na budowę wydawanych po wejściu w życie nowelizacji, lecz również do spraw o przeniesienie pozwoleń na budowę, które zostały wydane i stały się ostateczne przed jej wejściem w życie (art. 28 pkt 1) lit. a) ustawy nowelizującej z 13 lutego 2020 r.)

Nowelizację przepisów dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę należy ocenić pozytywnie, gdyż zapewne pozwoli uniknąć problemów w sytuacji, gdy strony, zawierając umowę sprzedaży nieruchomości, nie uregulowały kwestii przeniesienia obejmującego ją pozwolenia na budowę, a np. dotychczasowy inwestor zmarł bądź inwestor będący osobą prawną uległ likwidacji. Pozytywnie należy ocenić również fakt, że ustawodawca rozciągnął zastosowanie nowych regulacji także do spraw przenoszenia pozwoleń na budowę wydanych przed wejściem w życie nowelizacji.

 

Edyta Wielańczyk-Grzelak

Edyta Wielańczyk-Grzelak

radca prawny, starszy konsultant

Masz pytanie?

Edyta Wielańczyk-Grzelak

radca prawny, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny