serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

07.07.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Informacja na temat obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

autor: Agata Legat , Wojciech Gwóźdź

W związku z uchwaloną w dniu 20 maja 2016 roku ustawą o efektywności energetycznej [dalej także: „przedmiotowa ustawa”], pragniemy Państwu przypomnieć, że na mocy art. 36 ust. 1 przedmiotowej ustawy przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przeprowadzania systematycznych audytów energetycznych swoich przedsiębiorstw.        Jak wskazuje art. 37 przedmiotowej…
27.06.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

KIO dopuściła odwołania poniżej progów unijnych

autor: Maciej Wruk

Krajowa Izba Odwoławcza po raz pierwszy dopuściła możliwość kwestionowania czynności wyboru zwycięskich ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r.[1], rozszerzyła ustawowy katalog czynności, względem których wykonawcom przysługuje odwołanie do Krajowej…
26.06.2017AktualnościNośniki reklamowe

Ustawa ozonowa źródłem obowiązków

autor: Adrianna Piątkowska

Od dnia 10 lipca 2015 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Prace nad nią podyktowane były potrzebą ochrony środowiska naturalnego i ograniczeniem negatywnego wpływu substancji powszechnie wykorzystywanych w chłodniach, klimatyzatorach czy systemach…
22.06.2017SSENośniki reklamowe

Wydatki na inny podmiot mogą być kosztem spółki strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

W praktyce gospodarczej mogą wystąpić sytuacje, w których jeden podmiot obciążany jest kosztami funkcjonowania innej spółki. Zasadniczo takie wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Zdarzają się jednak wyjątki, kiedy w określonych okolicznościach takie działanie jest racjonalne i uzasadnione gospodarczo, a poniesione wydatki jako zabezpieczające…
20.06.2017AktualnościNośniki reklamowe

Przedawnienie roszczenia o zapłatę kary umownej

autor: Ewa Skrzypczyńska

Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym. W przypadku roszczenia o jej zapłatę, istotna pozostaje kwestia terminu jego przedawnienia. Kara umowna Zastrzegając w umowie karę umowną (zwaną także odszkodowaniem umownym) strony zgodnie postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania…
12.05.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Obowiązek dokumentacyjny a progi transakcyjne

autor: , Dominik Goślicki

Zgodnie z obowiązującymi do końca 2016 r. przepisami obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych obejmował transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekraczała równowartość: 100 000 EUR – jeżeli wartość transakcji…
10.05.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Zmiany w zakresie cen transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych od początku 2017 r. uległy znacznym zmianom. Nowe przepisy nie tylko w inny sposób określają katalog podmiotów obowiązanych do przygotowywania dokumentacji, ale także rozszerzyły jej zakres i elementy składowe. Wprowadzenie nowych regulacji spowodowane było przede wszystkim koniecznością dostosowania polskich…
08.05.2017Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Reklama mobilna a uchwała reklamowa

autor: Wojciech Gwóźdź

Coraz więcej gmin pracuje nad uchwałami reklamowymi. Niektóre z nich planują (lub już wprowadziły) zapisy dotyczące tzw. reklamy mobilnej oraz reklamy obnoszonej. Zapisy te uznawane są za kontrowersyjne. Podstawa stanowienia uchwał reklamowych   W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku – o zmianie niektórych ustaw…
27.04.2017AktualnościNośniki reklamowe

Nowy projekt prawa wodnego

autor: Marta Klimek

Po prawie dwóch miesiącach od poinformowania przez wiceministra środowiska Mariusza Gajdę o przekazaniu Rządowemu Centrum Legislacji nowego projektu ustawy Prawo wodne - 26 kwietnia bieżącego roku projekt ustawy nie tylko został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, lecz co więcej, został skierowany do Sejmu. Wody Polskie Nowe prawo wodne…
19.04.2017AktualnościNośniki reklamowe

Do postępowania administracyjnego wkracza mediacja

autor: Agata Legat

1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie największa od lat nowelizacja przepisów kpa. Wśród szeregu nowych uregulowań na uwagę zasługuje nieznana dotąd postępowaniu administracyjnemu instytucja mediacji. Wydaje się, że nowe przepisy mają szansę szczególnie dobrze zafunkcjonować w postępowaniach związanych z procesem inwestycyjnym - o ustalenie warunków zabudowy…