serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

25.01.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

5 propozycji nowego Prawa zamówień publicznych: perspektywa Wykonawcy

autor: Konrad Różowicz

Dnia 24 stycznia 2019 r. na stronach RCL opublikowany został projektu ustawy Prawo zamówień publicznych[1], która zastąpić ma obecnie obowiązujący akt regulujący materię zamówień publicznych. Projektowana ustawa oprócz odmiennej systematyki aktu, nowości terminologicznych („SWZ” – Specyfikacja warunków zamówienia, „zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne”…
23.01.2019Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Domniemanie wywozu towaru w ramach WDT

autor: Dr Paweł Grzybowski

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. wprowadziło do systemu VAT instytucję wzruszalnego domniemania wywozu towaru w ramach WDT. Istnieje zatem szansa na znaczne uproszczenie potwierdzanie prawa do stosowania stawki 0%. Modelowo wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT (art. 138 Dyrektywy 112). Możliwość…
21.01.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wykazywanie przez wykonawcę okoliczności negatywnych

autor: Konrad Różowicz

Dla wykonawcy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością wykazania wielu okoliczności, w tym również o charakterze negatywnych. Przykładowo, że: zaoferowania przez wykonawcę cena ofertowa nie charakteryzuje się przymiotem ceny rażąco niskiej (art. 90 ust. 2 P.z.p.), udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania o udzielenie…
17.01.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Nowe sankcje dla kierujących spółkami deweloperskimi za naruszenie interesów konsumentów przez spółkę

autor: Aleksandra Misiun

15 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Wbrew pozorom, wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko branży finansowej, a – tytułem przykładu - nowe sankcje dotknąć mogą chociażby branżę deweloperską. Ustawa wprowadza…
13.01.2019AktualnościNośniki reklamowe

Rozliczanie samochodów osobowych w 2019 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Wraz z początkiem nowego roku weszły w życie nowe regulacje w podatku dochodowym dotyczące m.in. zasad rozliczania w kosztach wydatków związanych z samochodami osobowymi. Po pierwsze z kosztów uzyskania przychodów wyłączyć należy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodów osobowych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej 150 tys. zł.…
08.01.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Polskie domy drewniane

autor: Marta Klimek

Spółka Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, to spółka mająca z założenia prowadzić działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa. Spółka powstanie na mocy i w ramach art. 421a - art. 421k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), które zostały wprowadzone ustawą z…
07.01.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Prezes odpowie za naruszenie interesów konsumentów przez spółkę

autor: Aleksandra Misiun

15 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawa wprowadza nowe uprawnienia dla Prezesa UOKiK, który w przypadku stwierdzenia stosowania przez przedsiębiorcę we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych…
17.12.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Transakcje jednorodne w cenach transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Przepisy, które będą obowiązywały od 2019 r. mają zakończyć wieloletnie problemy związane z ustaleniem progu transakcyjnego, którego przekroczenie powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Przypomnijmy, że nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych wprowadza nowe progi, po przekroczeniu, których podmioty będą zobowiązane do sporządzenia…
11.12.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Pozwolenie na użytkowanie pod warunkiem wykonania określonych robót

autor: prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

W opracowaniu z dnia 21 października 2018 r. opublikowanym na portalu ziemskibiznes.pl analizie poddano kwestie związane z pozwoleniem na użytkowanie obiektów w kontekście określenia warunków użytkowania obiektów na podstawie art. 59 ust. 2 przesłanka (1) u.p.b. Zgodnie z zapowiedzią tam zawartą  kontynuując rozważania w kontekście art. 52 ust. 2 oraz 3 u.p.b.…
07.12.2018AktualnościNośniki reklamowe

Od 9 grudnia br. zmiany w projektowaniu garaży

autor: Kinga Grzelak

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Większość zmian weszła w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. – z wyjątkiem jednego przepisu (§ 1 pkt 28 rozporządzenia nowelizującego, wprowadzającego…