serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

27.09.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

CIT-TP – profil funkcjonalny

autor: Katarzyna Lewandowska

Wraz z końcem września upływa termin na sporządzenie i przesłanie uproszczonego sprawozdania CIT-TP. Jednym z głównych problemów związanych z jego wypełnieniem jest ustalenie profilu funkcjonalnego podatnika.   Wynika to z faktu, że przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez poszczególne rodzaje profili funkcjonalnych podmiotów. W praktyce przyjmuje się,…
14.09.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa – perspektywa wykonawców

autor: Konrad Różowicz

W wyniku wejścia dnia 4 września 2018 r. w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1637) do polskiego porządku prawnego implementowano regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. (dalej: dyrektywa 2016/943) dotyczące…
10.09.2018Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Konkluzje BAT w przetwarzaniu odpadów

autor: Joanna Kostrzewska

Długo oczekiwane konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów zostały opublikowane W dniu 17 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została, skierowana do państw członkowskich, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do…
05.09.2018SSENośniki reklamowe

Wspierania nowych inwestycji - rozporządzenie opublikowane

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 4 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1713 zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. W sposób szczegółowy określona ono, na jakie rodzaje działalności można uzyskać decyzję o wparciu oraz jakie należy spełnić kryteria ilościowe i jakościowe, aby taką decyzję…
28.08.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Weszła w życie tzw. „specustawa mieszkaniowa”

autor: Kinga Grzelak

Dnia 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie tzw. „specustawa mieszkaniowa”, która wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Od końca czerwca w Sejmie trwały prace nad projektem omawianej ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. 1 sierpnia Prezydent podpisał…
22.08.2018Opłaty za użytkowanie wieczysteNośniki reklamowe

Ostatni dzwonek na aktualizację opłaty rocznej (czyli jak zmniejszyć opłatę przekształceniową?)

autor: Wojciech Gwóźdź , Marta Klimek

W dniu 10 sierpnia 2018 roku Prezydent RP, podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej „ustawa” lub „ustawa przekształceniowa”. Ustawa stanowi odpowiedź na „liczne postulaty i petycje kierowane (…) przez współużytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami…
22.08.2018AktualnościNośniki reklamowe

Samodzielność lokalu po kolejnych zmianach

autor: Wojciech Gwóźdź

W dniu 25 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 roku – o zmianie ustawy o własności lokali [dalej także: „nowelizacja ustawy o własności lokali”]. Nowelizacja ma rozwiązać problemy ze stosowaniem przepisów ustawy o własności lokali, dotyczących ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych. Nowelizacja ustawy o…
16.08.2018AktualnościNośniki reklamowe

Motywy uchwały SN w sprawie nabycia służebności gruntowej

autor: Ewa Skrzypczyńska , Adrianna Piątkowska

Sąd Najwyższy w dniu 5 czerwca 2018 r. podjął uchwałę (sygn. III CZP 50/17), w której zanegował nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe służebności z mocy prawa w związku z nabyciem własności urządzeń przesyłowych.  Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy stwierdził, że nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie…
14.08.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

JEDZ dotyczące podwykonawców

autor: Konrad Różowicz

Podmioty działające na rynku zamówień publicznych uprawnione są do zawiązywania ze sobą współpracy. Jedną z podstawowych postaci kooperacji jest podwykonawstwo, polegające na powierzeniu przez wykonawcę realizacji świadczeń stanowiących część zamówienia publicznego innemu podmiotowi (podwykonawcy). Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004…
13.08.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Sporządzanie dokumentacji TP – praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa

autor: Katarzyna Lewandowska

Na stronie Ministerstwa Finansów dnia 9 sierpnia 2018 r. pojawiły się praktyczne wyjaśnienia dotyczące obowiązków w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej. Po pierwsze odniesiono się do terminu sporządzenia dokumentacji grupowych (master file). Potwierdzono, że w sytuacji gdy dokumentacja grupowa jest sporządzana przez podmiot zagraniczny to termin jej…